Artykuły specialistyczne

Filtruj:

Tytuł: Rady na osady (część II)

Autor: dr Eugeniusz Klaczyński

Miejsce i data publikacji: WODOCIĄGI I KANALIZACJA 10/2011

Tematyka: Oczyszczalnie ścieków

Artykuł stanowi drugą część dyskusji na temat rosnącego problemu zagospodarowania osadów ściekowych, podkreślając konieczność kontynuowania rozważań o sposobach ich zagospodarowania zarówno rolniczego, jak i termicznego. Suszenie, spalanie i przetwarzanie osadów ściekowych, to rosnące wydatki, które podlegają rachunkowi ekonomicznemu, dlatego kiedy proces zachodzi z maksymalną wydajnością, przekłada się to na koszty funkcjonowania oczyszczalni. Artykuł przybliża różnice stosowanych technologii w zakresie odwodnienia osadu przed jego dalszym wykorzystaniem w zamkniętych lub otwartych komorach fermentacyjnych bądź na bazie prowadzenia tlenowej stabilizacji osadów. Podkreśla również istotę prawidłowego doboru materiału filtracyjnego i odpowiedniego okulantu jako gwaranta skutecznego odwodnienia.

PDF Artykuł

Tytuł: Rady na osady (część I)

Autor: dr Eugeniusz Klaczyński

Miejsce i data publikacji: WODOCIĄGI I KANALIZACJA 9/2011

Tematyka: Oczyszczalnie ścieków

Artykuł podejmuje istotny problem wzrostu ilości osadów, związany ze zwiększającą się ilością powstających i modernizowanych oczyszczalni ścieków. Podczas gdy coraz powszechniej stosuje się zaawansowane metody oczyszczania ścieków, w zagospodarowaniu osadów ściekowych obserwuje się działania nieskoordynowanie i bez konkretnej, ogólnokrajowej strategii. Przeróbka osadów traktowana była bowiem do niedawna jako zadanie drugorzędne w stosunku do samego oczyszczania ścieków i dopiero w związku ze wzrostem ilości osadów, nabrała znaczenia równorzędnego. Artykuł podkreśla konieczność wypracowania systemowego rozwiązania i podejmowania działań, pozwalających optymalizować procesy, ich jakość, trwałość, niezawodność i koszty eksploatacji.

PDF Artykuł

Tytuł: Pamiętajcie o oczyszczalniach

Autor: dr Eugeniusz Klaczyński

Miejsce i data publikacji: WODOCIĄGI I KANALIZACJA 6/2011

Tematyka: Oczyszczalnie ścieków

Artykuł podejmuje próbę dyskusji o problemach oczyszczalni w momencie wdrażania dyrektywy Unii Europejskiej, dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych, zgodnie z zasadami określonymi w trakcie akcesyjnym, które należy wdrożyć do końca 2015 roku. Zwraca uwagę, że niejednokrotnie oczyszczalnie stają się „bohaterami mediów” dopiero wówczas, gdy pojawiają się problemy technologiczne lub uciążliwe odory i przez taki pryzmat kojarzone są z pojęciem klęski. Artykuł przybliża przypadki różnorodnych sytuacji problemowych, podkreślając jednocześnie, że świadomość społeczna jest dziś coraz większa, kreuje się więc coraz więcej realnych możliwości, aby postrzegać oczyszczalnie przez pryzmat sukcesu.

PDF Artykuł

Tytuł: Obliczanie zapotrzebowania na powietrze do procesów biologicznych w oczyszczalniach ścieków – przegląd sposobów obliczeniowych

Autor: Piotr Ratajczak

Miejsce i data publikacji: FORUM EKSPLOATATORA 5/2011

Tematyka: Oczyszczalnie ścieków

Artykuł porusza jedno z najbardziej istotnych zagadnień projektowych, jakim jest właściwie określenie zapotrzebowania na powietrze do procesów zachodzących w reaktorach biologicznych oczyszczalni ścieków. Przedstawia przegląd sposobów obliczeniowych oraz podnosi kwestię właściwej kalkulacji zapotrzebowania na powietrze, które poszerza o dogłębną analizę procesu i właściwy dobór parametrów wejściowych, jakości ścieków i charakterystyki zlewni danej oczyszczalni. Opracowanie jednoznacznie podkreśla, że prawidłowy dobór urządzeń napowietrzających wpływa na eksploatację i utrzymanie zakładanych na odpływie z oczyszczalni parametrów ścieków oraz że ładunki zanieczyszczeń w ściekach dopływających do oczyszczalni charakteryzują się dużą zmiennością ilościową i jakościową.

PDF Artykuł

Tytuł: Wpływ lotnych kwasów tłuszczowych na intensyfikację usuwania fosforu w reaktorach biologicznych – badania w skali laboratoryjnej

Autor: Eugeniusz Klaczyński

Miejsce i data publikacji: FORUM EKSPLOATATORA 3/2011

Tematyka: Oczyszczalnie ścieków

Artykuł pokazuje wyniki badań wpływu lotnych kwasów tłuszczowych na intensyfikację usuwania fosforu w reaktorach biologicznych, przeprowadzonych w latach 2000 – 2003 w oczyszczalni ścieków w Śremie w warunkach ciągłej eksploatacji. Opracowanie przywołuje cel i zakres badań, opis stanowiska badawczego, metodykę badań oraz wygenerowane wnioski, wskazujące wzajemne nakładanie się oddziaływania wskaźników fizyczno-chemicznych ścieków na proces biologicznego usuwania fosforu. Przedstawione wyniki pokazują, że proces zintensyfikowanego uwalniania fosforu w strefie beztlenowej reaktora biologicznego, połączony z magazynowaniem energii w postaci polihydroksyalkanów (PHA) przez organizmy kumulujące polifosforany (PAOs), jest uzależniony od ilości dostępnych lotnych kwasów tłuszczowych (LKT).

PDF Artykuł