Biologiczne usuwanie azotu ze ścieków komunalnych

Autor:

Miejsce i data publikacji:

Tematyka:

Azot jest niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania żywych organizmów, jednakże wprowadzony ze ściekami do wód powierzchniowych w nadmiernej ilości zakłóca równowagę w środowisku wodnym. W artykule opisano związki azotu występujące w ściekach i mechanizmy ich biologicznego usuwania w procesach nitryfikacji i denitryfikacji. Omówiono też wpływ na efektywność biologicznego usuwania azotu w ściekach: rozkładalnych związków węgla (BZT5, ChZT), temperatury, pH, substancji toksycznych, obecności farmaceutyków czy wskaźników BZT5/Nog i ChZT/ Nog. Zwrócono ponadto uwagę na możliwości optymalizacji procesu biologicznego usuwania azotu kontrolując recyrkulację, wiek osadu i wykorzystując pomiary w czasie rzeczywistym stężenia: amoniaku, azotanów i tlenu.

PDF Artykuł