Optymalizacja energetyczna i technologiczna biologicznego oczyszczania ścieków

Autor: dr Eugeniusz Klaczyński

Miejsce i data publikacji: FORUM EKSPLOATATORA 3/2021

Tematyka: Oczyszczalnie ścieków

Rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną, będące pochodną wzrostu gospodarczego, generuje coraz wyższe koszty i prowadzi do rozwoju ogólnoświatowego trendu poszanowania energii. Wdrażając nowe, wysokoefektywne technologie oczyszczania ścieków, w równym stopniu zwraca się dzisiaj uwagę na uzyskany efekt ekologiczny jak i aspekty energooszczędności, które ograniczą koszty eksploatacji obiektu.

W artykule przedstawiono optymalizację działania części biologicznej oczyszczalni na przykładzie oczyszczalni ścieków w Rąbczynie. Inwestycja została zrealizowana w 2018 roku przez firmę Envirotech dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODKAN w Ostrowie Wielkopolskim. Opracowanie, w oparciu o analizę danych procesowych, porównuje dwa lata eksploatacji zmodyfikowanego systemu z analogicznym okresem przed modernizacją obiektu.

PDF Artykuł