Zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych – plany i strategia działania?

Autor: dr Eugeniusz Klaczyński           

Miejsce i data publikacji: FORUM EKSPLOATATORA 2/2020

Tematyka: Oczyszczalnie ścieków

Rozwój wysoko efektywnych metod oczyszczania ścieków w Polsce stał się przyczynkiem do zastosowania bardziej wydajnych technologii, wdrożenia zmian w konwencjonalnych oczyszczalniach ścieków oraz wprowadzenia odpowiednich przepisów wykonawczych. Przyjęte uregulowania prawne i zobowiązania unijne, ukierunkowane w pierwszym rzędzie na polepszenie jakości ścieków odprowadzanych do środowiska, nie obejmują jednak kompleksowego rozwiązania systemu gospodarki osadowej. W artykule podkreślono, że jakkolwiek rząd podjął strategię postępowania z komunalnymi osadami ściekowymi, w której zwraca się uwagę na narastający problem ich zagospodarowania, tak strategia ta nie wskazuje konkretnych dróg rozwoju i nie idą za nią realne dofinansowania. Autor wskazuje na pilną potrzebę wdrożenia rozwiązań ukierunkowanych wyłącznie na gospodarkę osadową i określenia niezbędnych kierunków działań w tym obszarze na szczeblu krajowym.

PDF Artykuł