Artykuły specjalistyczne

Filtruj:
AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOÓPRSŚTUVWXYZŹŻ

Tytuł: Uzdatnianie barwnych wód podziemnych

Autor: Dorota Holc

Miejsce i data publikacji: TECHNOLOGIA WODY 3/2018

Tematyka: Stacje uzdatniania wody

Usuwanie barwy z wody podziemnej jest nadal dużym problemem dla stacji uzdatniania wody, a skuteczne oczyszczanie wód barwnych jest niemożliwe w tradycyjnych układach technologicznych. W artykule przedstawiono ogólną charakterystykę związków humusowych powodujących barwę wody oraz omówiono procesy jednostkowe stosowane w stacjach uzdatniania wody do usuwania barwy. Opisano również i zaprezentowano w formie zestawień tabelarycznych, wyniki badań przedprojektowych przeprowadzonych w celu wybrania najlepszej technologii uzdatniania wody podziemnej o podwyższonej barwie.

PDF Artykuł

Tytuł: Usuwanie odorów z sieci kanalizacyjnej

Autor: dr Eugeniusz Klaczyński

Miejsce i data publikacji: WODOCIĄGI I KANALIZACJA 12/2017

Tematyka: Oczyszczalnie ścieków

Autor w publikacji zwraca szczególną uwagę na odory, nie tylko ze względu na ich uciążliwy zapach, który jest głównym powodem skarg ludności na funkcjonowanie sieci kanalizacyjnej, ale również dlatego, że są one odpowiedzialne za degradację substancji budowlanej sieci i pracujących w niej urządzeń. Substancje złowonne, zdaniem dla operatorów sieci kanalizacyjnej i eksploatatorów oczyszczalni, są jednym z najważniejszych zagrożeń eksploatacyjnych. W artykule przedstawiono główne przyczyny powstawania odorów w sieci kanalizacyjnej oraz sposoby ich redukcji na przykładzie testów z preparatem Ferrox prowadzonych w Śremskich Wodociągach. Autor zwraca uwagę na fakt, iż badania pozwoliły temu przedsiębiorstwu nie tylko wyeliminować zagrożenie odorowe i ograniczyć korozję siarczanową sieci kanalizacyjnej, ale pomogły również zidentyfikować okresy efektywnego stosowania preparatu.

PDF Artykuł

Tytuł: Kanalizacja podciśnieniowa jako rozwiązanie systemów kanalizacji na terenach zagrożonych powodziami oraz o trudnych warunkach gruntowo-wodnych

Autor: Jarosław Piętka

Miejsce i data publikacji: PRZEGLĄD BUDOWLANY 9/2017

Tematyka: Sieci wodociągowe i kanalizacyjne

Artykuł w sposób syntetyczny opisuje system kanalizacji podciśnieniowej, będący relatywnie nowym rozwiązaniem w stosunku do innych rozwiązań stosowanych do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych z budynków mieszkalnych. Uwidacznia fakt, że system ten, dzięki nowatorskiemu podejściu oraz zaangażowaniu przedstawicieli świata nauki z Europy Zachodniej, stał się wiodącym systemem, zapewniającym bardzo wygodny i bezpieczny transport ścieków bytowo-gospodarczych. Artykuł przedstawia historię systemu kanalizacji podciśnieniowej, budowę i zasadę jego działania oraz – w oparciu o doświadczenia własne – opisuje jedną z największych instalacji kanalizacji podciśnieniowych w Polsce, zainstalowaną z uwzględnieniem zastanych trudnych warunków gruntowo-wodnych.

PDF Artykuł

Tytuł: Ładunek zanieczyszczeń w wodach osadowych powstających w procesach technologicznych oczyszczalni ścieków

Autor: dr Eugeniusz Klaczyński

Miejsce i data publikacji: FORUM EKSPLOATATORA 6/2016

Tematyka: Oczyszczalnie ścieków

Artykuł opisuje ważny dla funkcjonowania oczyszczalni ścieków problem charakteryzujących się znaczną zmiennością ilościową i jakościową wód osadowych (odcieków) pochodzących z procesów zagęszczania, prowadzenia biologicznej stabilizacji oraz odwadniania osadów ściekowych. Zwraca uwagę na fakt ciągłego zwiększania w wodach osadowych ilości zanieczyszczeń wtórnych z powodu stosowania coraz bardziej zaawansowanych metod wysokosprawnego usuwania ze ścieków węgla, azotu i fosforu czego najczęstszym skutkiem jest zmniejszenie efektywności pracy części biologicznej oczyszczalni ścieków. Autor ukazuje skalę tego zjawiska oraz prezentuje stosowane rozwiązania ograniczające ładunek zanieczyszczeń zawracanych do strumienia ścieków dopływających do oczyszczalni oraz umożliwiające eksploatatorom optymalizowanie kosztów i podnoszenie efektywności działania części biologicznej i osadowej oczyszczalni ścieków.

PDF Artykuł

Tytuł: Fosfor w środowisku, jego znaczenie i możliwości odzysku z osadów ściekowych

Autor: dr Eugeniusz Klaczyński

Miejsce i data publikacji: FORUM EKSPLOATATORA 6/2015

Tematyka: Oczyszczalnie ścieków

W artykule, podkreślającym znaczenie fosforu w środowisku jako nieodzownego elementu życia wszystkich organizmów, czytelnik znajdzie informacje na temat postaci, pod którymi fosfor występuje w środowisku oraz pozna zastosowania związków fosforu w przemyśle i rolnictwie. Omówiono w nim ekonomiczne znaczenie przemysłowego wykorzystania fosforu ze szczególnym uwzględnieniem metod zawracania związków fosforu do środowiska. Przedstawiono też stosowane rozwiązania i kierunki badań w zakresie odzysku materii organicznej z przetwarzania odpadów, kompostowania i stosowania fosforu w tak zwanym rolnictwie precyzyjnym. Autor przywołuje ponadto metody biologiczne, ograniczające ilość fosforu w ściekach odprowadzanych do środowiska i omawia metody krystalizacji struwitu. W opracowaniu przedstawiono również najczęściej wykorzystywane metody termicznego unieszkodliwiania osadów ściekowych.

PDF Artykuł