Artykuły specjalistyczne

Filtruj:
AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOÓPRSŚTUVWXYZŹŻ

Tytuł: Obliczanie zapotrzebowania na powietrze do procesów biologicznych w oczyszczalniach ścieków – przegląd sposobów obliczeniowych

Autor: Piotr Ratajczak

Miejsce i data publikacji: FORUM EKSPLOATATORA 5/2011

Tematyka: Oczyszczalnie ścieków

Artykuł porusza jedno z najbardziej istotnych zagadnień projektowych, jakim jest właściwie określenie zapotrzebowania na powietrze do procesów zachodzących w reaktorach biologicznych oczyszczalni ścieków. Przedstawia przegląd sposobów obliczeniowych oraz podnosi kwestię właściwej kalkulacji zapotrzebowania na powietrze, które poszerza o dogłębną analizę procesu i właściwy dobór parametrów wejściowych, jakości ścieków i charakterystyki zlewni danej oczyszczalni. Opracowanie jednoznacznie podkreśla, że prawidłowy dobór urządzeń napowietrzających wpływa na eksploatację i utrzymanie zakładanych na odpływie z oczyszczalni parametrów ścieków oraz że ładunki zanieczyszczeń w ściekach dopływających do oczyszczalni charakteryzują się dużą zmiennością ilościową i jakościową.

PDF Artykuł

Tytuł: Wpływ lotnych kwasów tłuszczowych na intensyfikację usuwania fosforu w reaktorach biologicznych – badania w skali laboratoryjnej

Autor: Eugeniusz Klaczyński

Miejsce i data publikacji: FORUM EKSPLOATATORA 3/2011

Tematyka: Oczyszczalnie ścieków

Artykuł pokazuje wyniki badań wpływu lotnych kwasów tłuszczowych na intensyfikację usuwania fosforu w reaktorach biologicznych, przeprowadzonych w latach 2000 – 2003 w oczyszczalni ścieków w Śremie w warunkach ciągłej eksploatacji. Opracowanie przywołuje cel i zakres badań, opis stanowiska badawczego, metodykę badań oraz wygenerowane wnioski, wskazujące wzajemne nakładanie się oddziaływania wskaźników fizyczno-chemicznych ścieków na proces biologicznego usuwania fosforu. Przedstawione wyniki pokazują, że proces zintensyfikowanego uwalniania fosforu w strefie beztlenowej reaktora biologicznego, połączony z magazynowaniem energii w postaci polihydroksyalkanów (PHA) przez organizmy kumulujące polifosforany (PAOs), jest uzależniony od ilości dostępnych lotnych kwasów tłuszczowych (LKT).

PDF Artykuł