Wydawnictwa książkowe

Filtruj:

Tytuł: Hydraulika urządzeń uzdatniania wody

Autor: prof. dr hab. inż. Czesław Grabarczyk

Rok wydania: 2017

Nakład: 500

Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN (publikacja w całości sfinansowana przez Envirotech)

W książce przedstawiono analizę zjawisk przepływowych, matematyczny opis fizycznych warunków działania wybranych ciśnieniowych układów uzdatniania wody oraz ich współdziałania z układami pompowymi ujęcia wody i urządzeniami odbioru wody uzdatnionej. W związku z tym przedstawiono budowę i zasady działania urządzeń technologicznych, wchodzących w skąd rozważanych układów hydrauliczno-technologicznych oraz sformułowano odpowiednie zadania projektowe i eksploatacyjne wraz z metodami ich rozwiązywania. Publikacja kierowana jest do studentów wyższych uczelni technicznych i rolniczych, gdzie wykładane są przedmioty związane z inżynierią środowiska, jak i do inżynierów pracujących zawodowo w zakresie projektowania i eksploatacji omawianych urządzeń (eksploatatorzy i operatorzy komunalnych oczyszczalni ścieków, pracownicy administracji samorządowej itp.)

KUP TERAZ

Tytuł: Komunalne oczyszczalnie ścieków. Podstawy projektowania i eksploatacji

Autor: dr Eugeniusz Klaczyński

Rok wydania: 2016

Nakład: 1.500 egz.

Wydawca: Envirotech sp. z o.o.

Książka przedstawia procesy technologiczne wykorzystywane w oczyszczaniu ścieków komunalnych. Opisuje podstawowe mechanizmy fizykochemiczne i charakterystyczne parametry technologiczne istotne przy projektowaniu oraz właściwej eksploatacji urządzeń i obiektów. Dedykowana jest przede wszystkim eksploatatorom i operatorom komunalnych oczyszczalni ścieków, odpowiedzialnym za ochronę środowiska, pracownikom administracji samorządowej, jak również projektantom i studentom zainteresowanym technologią i doświadczeniami z eksploatacji oczyszczalni ścieków komunalnych. Publikacja, napisana przez technologa i praktyka z wieloletnim doświadczeniem, przedstawia najczęściej spotykane w krajowych oczyszczalniach komunalnych procesy technologiczne wykorzystywane w mechaniczno-biologicznym oczyszczaniu ścieków. Prezentowane w niej przykłady są wynikiem obserwacji, analiz i badań w zakresie oczyszczania ścieków, prowadzonych przez autora w trakcie jego pracy w Śremskich Wodociągach (dawniej: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Śremie) oraz doświadczeń nabytych w firmie Envirotech. W publikacji autor zwrócił szczególną uwagę na problemy eksploatacyjne i zagrożenia wynikające z braku elastyczności instalacji na zmieniające się ilości i ładunki zanieczyszczeń w ściekach dopływających do oczyszczalni komunalnych, a skomplikowane zagadnienia techniczne opisał w sposób przystępny, podając dużo praktycznych przykładów.

KUP TERAZ

Tytuł: Mechanika gazów. Jednowymiarowe przepływy ustalone

Autor: prof. dr hab. inż. Czesław Grabarczyk

Rok wydania: 2012

Nakład: 1.000 egz.

Wydawca: Wydawnictwo WNT (publikacja współfinansowana przez Envirotech)

Książka opisuje podstawowe prawa i metody obliczania ustalonych jednowymiarowych przepływów gazów. Zamierzeniem autora było stworzenie wyczerpującego opracowania, przydatnego studentom i inżynierom polskich uczelni technicznych, które na wysokim, współczesnym poziomie naukowym i dydaktycznym, przedstawiłoby tematykę mechaniki gazów. Cel ten zrealizowano w stu procentach, gdyż książka otrzymała bardzo dobre recenzje a Wydawnictwo WNT za jej wydanie zostało wyróżnione nagrodę specjalną w konkursie na najlepszą książkę akademicką roku 2013, zorganizowanym podczas XVII Poznańskich Dni Książki.
Publikacja może być traktowana jako podręcznik do przedmiotu zajmującego się mechaniką płynów, w części dotyczącej mechaniki gazów, na wydziałach mechanicznych, inżynierii chemicznej oraz inżynierii środowiska politechnik i wyższych szkół rolniczych. Jest również adresowana do inżynierów zajmujących się projektowaniem i eksploatacją różnorodnych przemysłowych instalacji gazowych.

KUP TERAZ

Tytuł: Rozwój kwalifikacji naukowych nauczycieli akademickich nauk technicznych

Autor: prof. dr hab. inż. Czesław Grabarczyk

Rok wydania: 2012

Nakład: 500 egz.

Wydawca: Oficyna Wydawnicza Impuls (publikacja w całości sfinansowana przez Envirotech)

Książka adresowana jest do doktorantów i habilitantów w zakresie nauk technicznych, przygotowujących się do uzyskania kwalifikacji koniecznych do pełnienia funkcji profesora – nauczyciela i wychowawcy przyszłych naukowców. Opisuje proces kształtowania i rozwoju osobowości dojrzałego pracownika nauki i nauczyciela akademickiego, wskazując na jego etapowość. Podkreśla kluczową rolę nauczyciela i wychowawcy naukowców oraz znaczenie specjalistycznych seminariów naukowych, jako czynników warunkujących prawidłowy przebieg tego procesu.

KUP TERAZ

Tytuł: Przepływy cieczy w przewodach. Metody obliczeniowe

Autor: prof. dr hab. inż. Czesław Grabarczyk

Rok wydania: 1997

Nakład: 3.000 egz.

Wydawca: Envirotech

Jest to publikacja z zakresu hydrauliki przewodów ciśnieniowych. Zostały w niej omówione podstawy hydrauliczne obliczania przewodów i współpracujących z nimi układów pompowych, z podaniem algorytmów postępowania oraz przykładów obliczeniowych. Temat został ujęty przekrojowo – od ogólnego omówienia zagadnienia przez podstawy teoretyczne, do treści wynikowych odniesionych do konkretnych zjawisk, układów i urządzeń. Książka może służyć jako podręcznik dla szerokiego kręgu odbiorców – w tym dla projektantów instalacji sanitarnych, pracowników przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji oraz stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków, służb eksploatacyjnych odpowiedzialnych za gospodarkę wodną zakładów przemysłowych, jak również studentów wydziałów inżynierii środowiska politechnik oraz wydziałów melioracji uniwersytetów przyrodniczych. Jest to niezwykle przydatna pozycja zarówno dla praktyków, jak i pracowników naukowych, przedstawiająca skomplikowane problemy w bardzo przystępny sposób.
Autor książki – prof. dr hab. Czesław Grabarczyk, za napisanie tego podręcznika otrzymał w 1998 roku Nagrodę Indywidualną Ministra Edukacji Narodowej prof. dra hab. Mirosława Handke.

Zobacz szczegóły