Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kłecku

Rok realizacji: 2020

Inwestor: Gmina Kłecko

Przedmiot realizacji: Oczyszczalnie ścieków

Opis:

Inwestycja realizowana była na zlecenie Gminy Kłecko w okresie od 20 maja 2018 roku do 21 maja 2020 w ramach zadania pn. „Budowa, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kłecku”. Wartość kontraktu wyniosła 10 846 140 zł.

W ramach inwestycji wykonano rozbiórkę części istniejących obiektów w tym: punktu zlewnego, komory kraty ręcznej, wiaty i poletka osadowego, zagęszczacza osadu, piaskownika oraz poletka do gromadzenia piasku. W dalszej kolejności stary reaktor biologiczny zaadaptowano na komorę odświeżania ścieków dopływających do oczyszczalni i zbiornik retencyjny, wykorzystywany przede wszystkim w okresie zwiększonej ilości dopływających ścieków czyli głównie podczas intensywnych opadów deszczu. Dzięki nowej pompowni ścieki są transportowane do nowego budynku technicznego, w którym zlokalizowano sitopiaskownik do mechanicznego usuwania ze ścieków piasku i skratek. Następnie podczyszczone ścieki są kierowane do dwóch nowych okrągłych żelbetowych reaktorów biologicznych, w których do ich oczyszczania wykorzystuje się osad czynny. Mieszanie osadu czynnego jest wspomagane nowymi mieszadłami przy jednoczesnym napowietrzaniu ścieków nowoczesnymi dmuchawami, zainstalowanymi w budynku technicznym a proces biologicznego oczyszczania jest sterowany z wykorzystaniem sond pomiarowych, które kontrolują stężenie osadu, zawartość tlenu i potencjał redox. W dalszej kolejności oczyszczone ścieki przepływają przez osadniki wtórne, wbudowane w reaktory biologiczne, w których proces sedymentacji osadu jest wspomagany za pomocą mechanicznych zgarniaczy, a ściślej osad z dna osadników wtórnych jest recyrkulowany za pomocą odpowiednich algorytmów sterujących na początek reaktorów biologicznych lub odprowadzany do zagęszczacza grawitacyjnego przerobionego z istniejącego osadnika wtórnego. Następnie zagęszczone osady są kierowane do zbiornika stabilizacji tlenowej, który jest elementem starego zmodernizowanego reaktora biologicznego, a ustabilizowane osady są mechanicznie odwadniane z wykorzystaniem nowej prasy ślimakowej i po odwodnieniu magazynowane pod nową wiatą. Ścieki oczyszczone, spełniające obowiązujące normy, odprowadzane są natomiast z osadników wtórnych przez nową komorę pomiarową do odbiornika, którym jest rów melioracyjny stanowiący dopływ rzeki Mała Wełna.

W ramach inwestycji zainstalowano również nowy punk zlewny ścieków dowożonych, zmodernizowano sieci technologiczne i wybudowano nowe drogi komunikacyjne. Zmodernizowano również zaplecze budynku socjalnego, w którym wykonano sterownię z komputerem zarządzającym całym procesem technologicznym oczyszczalni. W celu zapewnienia stabilnej pracy w razie zaniku zasilania z sieci energetycznej obiekt został wyposażony w automatyczny agregat prądotwórczy.