Modernizacja oczyszczalni ściekow w Śremie

Rok realizacji: 2019

Inwestor: Śremskie Wodociągi

Przedmiot realizacji: Oczyszczalnie ścieków

Opis:

Inwestycja realizowana była dla Śremskich Wodociągów w okresie od 29 października 2018 roku do 29 listopada 2019 roku. Zlecenie obejmowało wykonanie robót technologiczno-budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Śremie”. Wartość kontraktu wyniosła 14 049 060 zł .

Zakres prac obejmował czyszczenie ścian wewnętrznych osadników wstępnych z naprawą ubytków, uszczelnień i wykonaniem nowych powłok chemoodpornych zbiorników; modernizację systemu doprowadzenia odcieków na obydwie pary osadników wstępnych i remont pośredni zgarniacza osadu oraz przesuwnicy. Ponadto, w pracujących, dwóch reaktorach biologicznych oczyszczalni wymieniono sześć mieszadeł wolnoobrotowych oraz całą aparaturę kontrolno-pomiarową (sondy: tlenowe, azotanów, amoniaku i potencjału redox). Rozbudowano także budynek odwadniania osadu, w którym wymieniono prasę filtracyjną do mechanicznego odwadniania osadu ściekowego wraz z elementami towarzyszącymi i wykonano instalację, która pozwala na przekształcanie osadów w produkt organiczno-mineralny. Przed budynkiem odwadniania zainstalowano natomiast silos do magazynowania wapna oraz wybudowano wiatę do magazynowania osadu odwodnionego, nawozu mineralno-organicznego oraz piasku i skratek powstających w procesach oczyszczania ścieków. Dodatkowo pod wiatą zainstalowano urządzenie do podczyszczania piasku pochodzącego z czyszczenia kanalizacji a na dachu wiaty zamontowano instalację fotowoltaiczną o mocy do 40 kW. W ramach prac technologicznych zastąpiono istniejące wymienniki rurowe wykorzystywane w ogrzewaniu komór fermentacyjnych na nowe urządzenia o lepszej sprawności.

Zmodernizowana oczyszczalnia jest w przeważającej części zautomatyzowana, gdyż w systemie sterowania oczyszczalni zainstalowano nadrzędny system SCADA, którego zadaniem jest optymalizacja pracy części biologicznej oczyszczalni ścieków, wykorzystując algorytmy predykcyjne wypracowane na modelu matematycznym. Co istotne, w procesie wytworzenia osadu polegającym na odpowiednio kontrolowanym mieszaniu odwodnionych mechanicznie osadów ściekowych z wapnem palonym o bardzo wysokiej reaktywności, z wytworzeniem temperatury egzotermicznej powyżej 60 °C, nie powstają odpady tylko produkt o znacznej wartości rynkowej, który może być wykorzystywany w rolnictwie.
W ramach zadania przebudowano również układu komunikacyjny w rejonie wiaty magazynowej i przeniesiono w inną lokalizację pochodnię biogazu.