Umowa z Gminą Kłecko na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Kłecku

Kłecko – oczyszczalnia ścieków

16 lutego 2018 roku firma Envirotech podpisała umowę z Gminą Kłecko na realizację robót budowlanych dla zadania pn. „Budowa, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kłecku”. Zadanie polegać będzie na rozbudowie czynnej oczyszczalni ścieków o przepustowości średniodobowej 630 m3/d. W zakres prac wchodzić będzie wykonanie robót budowlanych wraz z dostawami i montażem urządzeń, rozruchem technologicznym, przeszkoleniem pracowników, wykonaniem dokumentacji powykonawczej, przeprowadzeniem prób eksploatacyjnych oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

 

W ramach robót zostaną wybudowane nowe obiekty: stacja zlewcza ścieków, budynek techniczny, reaktor biologicznego oczyszczania ścieków, wiata technologiczna osadu, zbiornik wody technologicznej, komora pomiarowa, komora wodomierzowa, agregat prądotwórczy. Envirotech dostosuje również istniejącą infrastrukturę do nowych rozwiązań (przebudowa istniejących rurociągów, sieci elektrycznej i akpia, infrastruktury drogowej). Na potrzeby nowego systemu adaptowane zostaną ponadto: zbiornik wielofunkcyjny, przepompownia wewnętrzna ścieków, zagęszczacz grawitacyjny osadu, przepompownia ścieków oczyszczonych oraz budynek socjalno-administracyjny.

 

Wartość robót objętych zamówieniem wynosi blisko 11 milionów. Zadanie inwestycyjne jest bardzo trudne ze względu na konieczność zapewnienia stabilnego procesu oczyszczania ścieków przy jednoczesnym prowadzeniu robót na czynnych obiektach. Zakończenie inwestycji planowane jest na 30 marca 2020 roku.