Wygrany przetarg na modernizację oczyszczalni ścieków w Antoniowie

1 czerwca br. firma Envirotech podpisała z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Antoniowie umowę opiewającą na kwotę około 24 mln zł na modernizację lokalnej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków. Inwestycja, która jest elementem przyjętej przez władze gminy strategii w zakresie ochrony środowiska, będzie realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj, na podstawie przygotowanego przez inwestora programu funkcjonalno-użytkowego. Zadanie będzie realizowane w ramach projektu pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Ozimek wraz z usprawnieniem zarządzania majątkiem sieciowym i wykorzystaniem OZE”, finansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, wspierającego gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałania i adaptację do zmian klimatu oraz transport i bezpieczeństwo energetyczne.

Celem głównym planowanej inwestycji jest umożliwienie mieszkańcom korzystania z udoskonalonego, nowoczesnego systemu oczyszczania ścieków komunalnych. Modernizacja jest ponadto konieczna, by spełnić zobowiązania wynikające z Traktatu Akcesyjnego Polski do Unii Europejskiej w zakresie ochrony wód powierzchniowych i podziemnych a w szczególności wymagania dyrektywy dotyczącej odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych. Prace skupią się zatem na podniesieniu skuteczności działania części mechanicznej oczyszczalni ścieków i zapewnieniu stabilnego funkcjonowania jej części biologicznej, niezależnego od dobowych zmian obciążenia hydraulicznego oraz zmian obciążenia ładunkiem ścieków dopływających siecią kanalizacyjną. W zakresie gospodarki osadowej oczyszczalni priorytetem będzie natomiast budowa nowego węzła odwadniania osadów ściekowych oraz transportu osadu do istniejącej na terenie oczyszczalni ścieków suszarni słonecznej. Zakończenie prac planowane jest na koniec października 2022 roku.