Zakończenie rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Choroszczy

W ostatnim miesiącu firma Envirotech zakończyła drugi w swojej historii pod względem wartości kontrakt wykonawczy, opiewający na kwotę ponad 32 mln zł. Inwestycja pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Choroszczy wraz z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Choroszcz” wykonywana była na zlecenie Zakładu Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy. Zadanie to spółka realizowała jako lider konsorcjum, w skład którego wchodziły ponadto firmy Wuprinż z Poznania i Stalbudom z Warszawy. Modernizacja obiektów prowadzona była przez dwa lata, dwuetapowo, a swoim zakresem obejmowała:

  • prace projektowe wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji oraz pozwoleń (w tym pozwolenia wodno-prawnego oraz pozwolenia na budowę) dla oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przepompowniami sieciowymi,
  • wykonanie odwiertu dwóch nowych studni głębinowych,
  • remont studni istniejących,
  • budowę stacji uzdatniania wody pracującej w oparciu o dwustopniowe filtry ciśnieniowe o wydajności ciągu technologicznego 120 m³/h,
  • wykonanie pompowni drugiego stopnia o wydajności 200 m³/h,
  • wykonanie sieci wodociągowej o średnicach Ø90÷Ø225 i długości przekraczającej 2 km,
  • budowę mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w oparciu o technologię reaktora SBR ze stałym zwierciadłem ścieków,
  • budowę układu do kompostowania osadu ściekowego,
  • wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej o długości 4 km,
  • wykonanie trzech przepompowni ściekowych.

Celem przedsięwzięcia było zwiększenie wydajności oczyszczalni ścieków i zapewnienie wysokiej jakości ścieków odprowadzanych z oczyszczalni do wód powierzchniowych. Inwestycja spowodowała ponadto, że osady powstające w oczyszczalni będą lepiej zagospodarowanie poprzez ich kompostowanie i dalsze wykorzystanie do celów rolniczych, poprawiona została jakość wody pitnej a poprzez zwiększenie wydajności stacji uzdatniania wody zapewniła mieszkańcom Choroszczy ciągłość zaopatrzenia w wodę nawet w upalnym sezonie letnim. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej umożliwiła natomiast podłączenie kolejnych odbiorców.