Projektowanie

Firma Envirotech posiada własną pracownię projektową, w której sporządza następujące rodzaje dokumentacji technicznej:

 • koncepcje,
 • ekspertyzy,
 • studia wykonalności,
 • programy funkcjonalno-użytkowe,
 • audyty energetyczne,
 • projekty budowlane,
 • wielobranżowe projekty wykonawcze,
 • projekty powykonawcze,
 • specyfikacje techniczne wykonywania i odbioru robót,
 • przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie,
 • plany bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

Specjalizuje się w projektowaniu:

 • ciepłowni i kotłowni na paliwa stałe (węgiel, biomasa), gaz (ziemny, LPG i biogaz) oraz olej opałowy,
 • układów kogeneracji z wykorzystaniem turbiny ORC lub silnika gazowego,
 • odnawialnych źródeł energii z wykorzystaniem pomp ciepła, instalacji biogazowych, kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych,
 • węzłów cieplnych,
 • stacji uzdatniania wody,
 • oczyszczalnie ścieków,
 • pompowni wody i przepompowni ścieków,
 • sieci cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • instalacji c.o., c.w.u., wod-kan,
 • instalacji elektrycznych i teletechnicznych,
 • Instalacji AKPiA metrologicznych.

Wszystkie projekty wykonywane są z uwzględnieniem indywidualnych życzeń klienta, najnowocześniejszych tendencji (w tym również ekologicznych) oraz zgodnie ze sztuką inżynierską. W imieniu klientów Envirotech uzyskuje także niezbędne decyzje administracyjne i pozwolenia, w tym prawomocne pozwolenie na budowę i pozwolenie na użytkowanie.

 

Lista referencyjna klientów