Odznaka honorowa „Za zasługi dla Energetyki” oraz złota odznaka IGCP dla firmy Envirotech

W minionym tygodniu Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie (IGCP), której firma Envirotech jest członkiem od wielu lat, obchodziła ćwierćwiecze swojej działalności. Z tej okazji, 16 maja br., w Hotelu Airport Okęcie w Warszawie odbyła się Gala Jubileuszowa, na którą Zarząd IGCP zaprosił wielu znamienitych gości, w tym przedstawicieli: Ministerstwa Energii, Prezydenta RP, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) oraz organizacji branżowych współpracujących z Izbą, mediów branżowych i świata nauki.

W trakcie Gali uhonorowani zostali twórcy oraz długoletni działacze Izby, w tym firma Envirotech, która została dwukrotnie wyróżniona. Na uroczystości firmę reprezentował jej założyciel – prezes zarządu Janusz Tomaszkiewicz, który z rąk Wiceministra Energii Tadeusza Skobla otrzymał zaszczytne odznaczenie – odznakę honorową „Za zasługi dla Energetyki”, natomiast od Zarządu Izby reprezentowanego przez byłych, wieloletnich przewodniczących Rady Izby, przyjął złotą odznaką IGCP.

Odznaka „Za zasługi dla Energetyki” to polskie resortowe odznaczenie cywilne, honorowe wyróżnienie, ustanowione rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2001 roku. Nadaje się je pracownikom energetyki, członkom organizacji zawodowych i społecznych oraz innym osobom fizycznym, w tym cudzoziemcom, za szczególne osiągnięcia w zakresie nowych rozwiązań technicznych, prac badawczych, we wdrażaniu najnowszych osiągnięć techniki światowej i produkcji urządzeń energetycznych.

Złota odznaka IGCP przyznawana jest członkom Izby, którzy od co najmniej 15 lat piastują funkcje na stanowisku prezesa lub dyrektora przedsiębiorstwa oraz długoletnim pracownikom Izby za zaangażowanie i działalność na rzecz Izby oraz rozwoju ciepłownictwa w Polsce.

Wyróżnienia przyznane firmie Envirotech dowodzą, że przedsiębiorstwo cieszy się w środowisku ciepłowniczym dużym prestiżem i uznaniem, co potwierdza wysoką jakość świadczonych przez firmę usług oraz profesjonalizm jej pracowników.

Wygrany przetarg na modernizację oczyszczalni ścieków w Śremie

W październiku 2018 roku firma Envirotech podpisała umowę ze Śremskimi Wodociągami na wykonanie robót technologiczno-budowlanych w ramach zadania pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Śremie”.

Zakres planowanych prac obejmuje między innymi wykonanie instalacji umożliwiającej przekształcenie powstających osadów ściekowych w produkt organiczno-mineralny, poprzez kontrolowane mieszanie odwodnionych mechanicznie osadów z wapnem palonym bardzo wysokiej reaktywności z wytworzeniem temperatury egzotermicznej powyżej 60°C. Dzięki temu rozwiązaniu nie będą powstawały odpady a wytwarzony produkt o znacznej wartości rynkowej będzie mógł być wykorzystywany w rolnictwie.

W ramach planowanej inwestycji wymieniona zostanie również mechaniczna prasa odwadniająca, oraz wybudowana zostanie wiata magazynowa wyposażona w panele fotowoltaiczne i instalacja do płukania piasku z piaskowników i piasku z czyszczenia sieci kanalizacyjnej. W rektorach biologicznych wymienione zostaną natomiast mieszadła utrzymujące w zawieszeniu mieszaninę ścieków i osadu czynnego a całym procesem będzie sterował nowoczesny układ sond pomiarowych. Zmodernizowany zostanie również układ ogrzewania zamkniętych komór fermentacyjnych, wyremontowane zostaną zbiorniki osadników wstępnych oraz przebudowany zostanie układ komunikacyjny dróg wewnętrznych.

Całość zadania zrealizowana zostanie do końca listopada 2019 roku.

Modernizacja stacji przygotowania wody w Elektrociepłowni Żerań

PGNiG Termika logo

Firma Envirotech wygrała przetarg nieograniczony na modernizację stacji przygotowania wody w Elektrociepłowni Żerań w Warszawie. Zleceniodawcą zadania jest spółka PGNiG Termika.

W ramach inwestycji zostanie wykonana kompleksowa przebudowa stacji przygotowania wody o wydajności 2 x 70 m³/h wody ultra czystej, przygotowywanej na potrzeby pracy istniejących urządzeń wytwórczych elektrociepłowni oraz nowego bloku gazowo-parowego.

Główny zakres prac obejmuje:

  •  wyburzenie 5 istniejących ciągów wody demi i wybudowanie w ich miejsce nowej 2-ciągowej instalacji demineralizacji wody w technologii jonitowej złoża upakowanego, pracującej w układzie pełnej automatyki o wydajności 2 x 70 m³/h;
  • wykonanie układów zasilania gospodarki wodnej z i do bloku gazowo-parowego;
  • wykonanie instalacji magazynowania wody zdemineralizowanej w zbiorniku retencyjnym o pojemności 800 m³ zabudowanym w miejscu demontowanego zbiornika 1100 m³;
  • wykonanie układów dozowania chemikaliów (kwas solny, wodorotlenek sodowy) do regeneracji nowoprojektowanych ciągów demi;
  • zabudowę węzła wapna hydratyzowanego dla potrzeb istniejących układów dekarbonizacji;
  • modernizację istniejących trzech ciągów demineralizacji jonitowej;
  • modernizację hali technologicznej wraz z instalacją wod-kan i wentylacji;
  • wykonanie instalacji elektrycznych i akpia łącznie z nadrzędnym systemem sterowania.

Prace będą realizowane w oparciu o wykonaną przez Envirotech dokumentację i potrwają 74 tygodnie. Wartość kontraktu wynosi 19 541 000 złotych.

Umowa z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Nowej Rudzie na modernizację oczyszczalni ścieków w Ścinawce Dolnej

Ścinawka Dolna – oczyszczalnia ścieków

11 kwietnia 2018 roku firma Envirotech podpisała umowę z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Nowej Rudzie na realizację robót budowlanych dla zadania pn. „Rozbudowa obiektów gospodarki osadowej oraz montaż instalacji solarnej na terenie oczyszczalni ścieków w Ścinawce Dolnej”. Kwota robót objętych zamówieniem wynosi ponad 19 mln zł brutto.

Zadanie polegać będzie na rozbudowie czynnej oczyszczalni ścieków o przepustowości średniodobowej 4.745 m³/d o nowatorski układ do kompostowania osadów ściekowych, składający się z 4 bębnów kompostujących zainstalowanych w nowej hali kompostowni. W ramach zlecenia zostanie również wykonany układ odwadniania osadu oparty na wirówce dekantacyjnej oraz nowe obiekty: hala kompostowni i biofiltry.
Zadanie obejmuje ponadto dostosowanie istniejącej infrastruktury do nowych rozwiązań (przebudowa istniejących rurociągów, sieci elektrycznej i akpia, infrastruktury drogowej). Na potrzeby nowej inwestycji adaptowany zostanie także działający w ramach dotychczasowej instalacji zagęszczacz grawitacyjny osadu. W ramach umowy firma Envirotech zaprojektuje również i wykona instalację solarną przygotowującą ciepłą wodę użytkową na potrzeby personelu oczyszczalni ścieków oraz dostarczy agregat prądotwórczy zapewniający ciągłość pracy oczyszczalni podczas przerw w dostawie prądu.

Zakończenie inwestycji planowane jest na maj 2019 roku.

Udział w XXV Sympozjum Wiosenne Spotkanie Ciepłowników (Zakopane, 24-26.04.2018)

XXV Spotkanie Ciepłowników

XXV Sympozjum Wiosenne Spotkanie Ciepłowników, które odbędzie się 24-26 kwietnia 2018 w Zakopanem, to kolejna impreza branżowa, w której firma Envirotech weźmie udział, prezentując swoją ofertę i osiągnięcia. Przedstawiciel firmy – mgr inż. Michał Sadowski (zastępca dyrektora ds. usług technicznych) zaprezentuje na niej efektywne i nowoczesne technologie zastosowane przez firmę dla inwestycji w Przedsiębiorstwie Farmaceutycznym Jelfa w Jeleniej Górze (kotłownia gazowa, parowa, wykonana na zlecenie Energetyki Cieplnej Opolszczyzny) oraz w elektrowniach Siersza w Trzebini i Łagisza w Będzinie (zabudowa wytwornic pary wykonana na zlecenie spółki Tauron Wytwarzanie). Jego wykład „Bezpieczeństwo w energetyce jest opłacalne – inwestycje w Tauron Wytwarzanie i ECO” będzie częścią panelu dyskusyjnego drugiego dnia konferencji.

 

Więcej informacji dotyczących konferencji znajduje się na stronie organizatora sympozjum – firmy BMP.