Laur Ciepłownictwa 2019 dla prezesa zarządu firmy Envirotech Janusza Tomaszkiewicza

15 września br. Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie, podczas posiedzenia Kapituły Laurów Ciepłownictwa, wybrała tegorocznych laureatów tegoż wyróżnienia. Wśród dziewięciu nagrodzonych w kategorii „Zasłużony dla Ciepłownictwa”, czyli osób, które nieprzerwanie przez co najmniej 25 lat zatrudnione była na stanowisku dyrektora lub prezesa przedsiębiorstwa działającego na rynku usług ciepłowniczych, znalazł się prezes zarządu firmy Envirotech Janusz Tomaszkiewicz.

Okolicznościowy dyplom i medal pan Janusz Tomaszkiewicz odebrał z rąk prezesa Izby pana Jacka Szymczaka oraz wiceprezesa pana Bogusława Regulskiego podczas grudniowej Konferencji Regionalnej OR Północno-Zachodniego.

Envirotech przyjęty w poczet członków Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”

Uchwałą Rady Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” z dnia 10 września 2019 roku firma Envirotech została przyjęta w poczet członków Izby na prawach członka stowarzyszonego.

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” jest jedyną organizacją samorządu gospodarczego w branży wodno-kanalizacyjnej w Polsce. Aktualnie zrzesza 506 przedsiębiorstw. Zabiega o stworzenie dogodnych warunków dla funkcjonowania sektora wodno-kanalizacyjnego, reprezentując interesy swoich członków na forum ogólnopolskim, szczególnie wobec organów państwowych i samorządowych. Jednym z podstawowych zadań Izby jest działanie na rzecz ochrony środowiska.

Otrzymanie certyfikatu członkostwa Wielkopolskiej Izby Budownictwa

 

4 października br. odbyła się uroczysta Gala z okazji Dnia Budowlanych Wielkopolskiej Izby Budownictwa 2019, zorganizowana pod honorowym patronatem ministra inwestycji i rozwoju dra Jerzego Kwiecińskiego. Podczas spotkania z udziałem wielu znamienitych gości, przedstawiciel Envirotech – dyrektor ds. usług technicznych Przemysław Banach odebrał z rąk prezydenta Rady Izby Marka Szczęsnego certyfikat członkostwa w Wielkopolskiej Izbie Budownictwa, do której firma została przyjęta uchwałą nr 247-05/2019 z 29 maja br.
Ze szczegółowymi informacjami na temat przebiegu gali oraz fotorelacją można zapoznać się na stronie Wielkopolskiej Izby Budownictwa.

Zakończenie rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Choroszczy

W ostatnim miesiącu firma Envirotech zakończyła drugi w swojej historii pod względem wartości kontrakt wykonawczy, opiewający na kwotę ponad 32 mln zł. Inwestycja pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Choroszczy wraz z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Choroszcz” wykonywana była na zlecenie Zakładu Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy. Zadanie to spółka realizowała jako lider konsorcjum, w skład którego wchodziły ponadto firmy Wuprinż z Poznania i Stalbudom z Warszawy. Modernizacja obiektów prowadzona była przez dwa lata, dwuetapowo, a swoim zakresem obejmowała:

  • prace projektowe wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji oraz pozwoleń (w tym pozwolenia wodno-prawnego oraz pozwolenia na budowę) dla oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przepompowniami sieciowymi,
  • wykonanie odwiertu dwóch nowych studni głębinowych,
  • remont studni istniejących,
  • budowę stacji uzdatniania wody pracującej w oparciu o dwustopniowe filtry ciśnieniowe o wydajności ciągu technologicznego 120 m³/h,
  • wykonanie pompowni drugiego stopnia o wydajności 200 m³/h,
  • wykonanie sieci wodociągowej o średnicach Ø90÷Ø225 i długości przekraczającej 2 km,
  • budowę mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w oparciu o technologię reaktora SBR ze stałym zwierciadłem ścieków,
  • budowę układu do kompostowania osadu ściekowego,
  • wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej o długości 4 km,
  • wykonanie trzech przepompowni ściekowych.

Celem przedsięwzięcia było zwiększenie wydajności oczyszczalni ścieków i zapewnienie wysokiej jakości ścieków odprowadzanych z oczyszczalni do wód powierzchniowych. Inwestycja spowodowała ponadto, że osady powstające w oczyszczalni będą lepiej zagospodarowanie poprzez ich kompostowanie i dalsze wykorzystanie do celów rolniczych, poprawiona została jakość wody pitnej a poprzez zwiększenie wydajności stacji uzdatniania wody zapewniła mieszkańcom Choroszczy ciągłość zaopatrzenia w wodę nawet w upalnym sezonie letnim. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej umożliwiła natomiast podłączenie kolejnych odbiorców.

Przystąpienie Envirotechu do Wielkopolskiej Izby Budownctwa

Uchwałą Rady Wielkopolskiej Izby Budownictwa (WIB), na posiedzeniu w dniu 29 maja 2019 roku, firma Envirotech została przyjęta w poczet członków.

Wielkopolska Izba Budownictwa jest największą regionalną organizacją samorządu gospodarczego w Polsce, reprezentującą interesy przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego i regionów sąsiednich, zajmujących się budownictwem – biur i pracowni projektowych, przedsiębiorstw ogólnobudowlanych i specjalistycznych, producentów i firm handlujących materiałami budowlanymi, spółdzielni mieszkaniowych, zawodowych inwestorów oraz innych przedsiębiorców bezpośrednio lub pośrednio biorących udział w procesie budowlanym. Stanowisko Prezesa Zarządu WIB piastuje dr inż. Zenon Kierczyński.