Modernizacja stacji przygotowania wody w Elektrociepłowni Żerań

PGNiG Termika logo

Firma Envirotech wygrała przetarg nieograniczony na modernizację stacji przygotowania wody w Elektrociepłowni Żerań w Warszawie. Zleceniodawcą zadania jest spółka PGNiG Termika.

W ramach inwestycji zostanie wykonana kompleksowa przebudowa stacji przygotowania wody o wydajności 2 x 70 m³/h wody ultra czystej, przygotowywanej na potrzeby pracy istniejących urządzeń wytwórczych elektrociepłowni oraz nowego bloku gazowo-parowego.

Główny zakres prac obejmuje:

  •  wyburzenie 5 istniejących ciągów wody demi i wybudowanie w ich miejsce nowej 2-ciągowej instalacji demineralizacji wody w technologii jonitowej złoża upakowanego, pracującej w układzie pełnej automatyki o wydajności 2 x 70 m³/h;
  • wykonanie układów zasilania gospodarki wodnej z i do bloku gazowo-parowego;
  • wykonanie instalacji magazynowania wody zdemineralizowanej w zbiorniku retencyjnym o pojemności 800 m³ zabudowanym w miejscu demontowanego zbiornika 1100 m³;
  • wykonanie układów dozowania chemikaliów (kwas solny, wodorotlenek sodowy) do regeneracji nowoprojektowanych ciągów demi;
  • zabudowę węzła wapna hydratyzowanego dla potrzeb istniejących układów dekarbonizacji;
  • modernizację istniejących trzech ciągów demineralizacji jonitowej;
  • modernizację hali technologicznej wraz z instalacją wod-kan i wentylacji;
  • wykonanie instalacji elektrycznych i akpia łącznie z nadrzędnym systemem sterowania.

Prace będą realizowane w oparciu o wykonaną przez Envirotech dokumentację i potrwają 74 tygodnie. Wartość kontraktu wynosi 19 541 000 złotych.

Umowa z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Nowej Rudzie na modernizację oczyszczalni ścieków w Ścinawce Dolnej

Ścinawka Dolna – oczyszczalnia ścieków

11 kwietnia 2018 roku firma Envirotech podpisała umowę z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Nowej Rudzie na realizację robót budowlanych dla zadania pn. „Rozbudowa obiektów gospodarki osadowej oraz montaż instalacji solarnej na terenie oczyszczalni ścieków w Ścinawce Dolnej”. Kwota robót objętych zamówieniem wynosi ponad 19 mln zł brutto.

Zadanie polegać będzie na rozbudowie czynnej oczyszczalni ścieków o przepustowości średniodobowej 4.745 m³/d o nowatorski układ do kompostowania osadów ściekowych, składający się z 4 bębnów kompostujących zainstalowanych w nowej hali kompostowni. W ramach zlecenia zostanie również wykonany układ odwadniania osadu oparty na wirówce dekantacyjnej oraz nowe obiekty: hala kompostowni i biofiltry.
Zadanie obejmuje ponadto dostosowanie istniejącej infrastruktury do nowych rozwiązań (przebudowa istniejących rurociągów, sieci elektrycznej i akpia, infrastruktury drogowej). Na potrzeby nowej inwestycji adaptowany zostanie także działający w ramach dotychczasowej instalacji zagęszczacz grawitacyjny osadu. W ramach umowy firma Envirotech zaprojektuje również i wykona instalację solarną przygotowującą ciepłą wodę użytkową na potrzeby personelu oczyszczalni ścieków oraz dostarczy agregat prądotwórczy zapewniający ciągłość pracy oczyszczalni podczas przerw w dostawie prądu.

Zakończenie inwestycji planowane jest na maj 2019 roku.

Udział w XXV Sympozjum Wiosenne Spotkanie Ciepłowników (Zakopane, 24-26.04.2018)

XXV Spotkanie Ciepłowników

XXV Sympozjum Wiosenne Spotkanie Ciepłowników, które odbędzie się 24-26 kwietnia 2018 w Zakopanem, to kolejna impreza branżowa, w której firma Envirotech weźmie udział, prezentując swoją ofertę i osiągnięcia. Przedstawiciel firmy – mgr inż. Michał Sadowski (zastępca dyrektora ds. usług technicznych) zaprezentuje na niej efektywne i nowoczesne technologie zastosowane przez firmę dla inwestycji w Przedsiębiorstwie Farmaceutycznym Jelfa w Jeleniej Górze (kotłownia gazowa, parowa, wykonana na zlecenie Energetyki Cieplnej Opolszczyzny) oraz w elektrowniach Siersza w Trzebini i Łagisza w Będzinie (zabudowa wytwornic pary wykonana na zlecenie spółki Tauron Wytwarzanie). Jego wykład „Bezpieczeństwo w energetyce jest opłacalne – inwestycje w Tauron Wytwarzanie i ECO” będzie częścią panelu dyskusyjnego drugiego dnia konferencji.

 

Więcej informacji dotyczących konferencji znajduje się na stronie organizatora sympozjum – firmy BMP.

Umowa z Gminą Kłecko na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Kłecku

Kłecko – oczyszczalnia ścieków

16 lutego 2018 roku firma Envirotech podpisała umowę z Gminą Kłecko na realizację robót budowlanych dla zadania pn. „Budowa, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kłecku”. Zadanie polegać będzie na rozbudowie czynnej oczyszczalni ścieków o przepustowości średniodobowej 630 m3/d. W zakres prac wchodzić będzie wykonanie robót budowlanych wraz z dostawami i montażem urządzeń, rozruchem technologicznym, przeszkoleniem pracowników, wykonaniem dokumentacji powykonawczej, przeprowadzeniem prób eksploatacyjnych oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

 

W ramach robót zostaną wybudowane nowe obiekty: stacja zlewcza ścieków, budynek techniczny, reaktor biologicznego oczyszczania ścieków, wiata technologiczna osadu, zbiornik wody technologicznej, komora pomiarowa, komora wodomierzowa, agregat prądotwórczy. Envirotech dostosuje również istniejącą infrastrukturę do nowych rozwiązań (przebudowa istniejących rurociągów, sieci elektrycznej i akpia, infrastruktury drogowej). Na potrzeby nowego systemu adaptowane zostaną ponadto: zbiornik wielofunkcyjny, przepompownia wewnętrzna ścieków, zagęszczacz grawitacyjny osadu, przepompownia ścieków oczyszczonych oraz budynek socjalno-administracyjny.

 

Wartość robót objętych zamówieniem wynosi blisko 11 milionów. Zadanie inwestycyjne jest bardzo trudne ze względu na konieczność zapewnienia stabilnego procesu oczyszczania ścieków przy jednoczesnym prowadzeniu robót na czynnych obiektach. Zakończenie inwestycji planowane jest na 30 marca 2020 roku.

Udział w XVI Konferencji Naukowo-Technicznej WODA – CZŁOWIEK – ŚRODOWISKO (Licheń, 15-16.03.2018)

Firma Konferencja WODA-CZŁOWIEK-ŚRODOWISKO w LicheniuEnvirotech serdecznie zaprasza w dniach 15-16.03.2018 roku do Lichenia na XVI Konferencję Naukowo-Techniczną WODA – CZŁOWIEK – ŚRODOWISKO. Na spotkaniu tym będą omawiane ważkie zagadnienia związane z eksploatacją sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, a Envirotech, będąc sponsorem głównym tego przedsięwzięcia, przedstawi swoją ofertę na stoisku firmowym oraz zaprezentuje trzy referaty. Pierwszego dnia konferencji prelekcję poświęconą metodom usuwaniu barwy z wody podziemnej wygłosi mgr inż. Remigiusz Dąbek (dyrektor ds. kontraktów z zakresu gospodarki wodnej), natomiast dnia drugiego mgr inż. Jarosław Piętka (dyrektor do spraw kontraktów z zakresu gospodarki ściekowej) przybliży tematykę kanalizacji podciśnieniowej, jako dobrego rozwiązania systemów kanalizacji dla trudnych warunków gruntowo-wodnych, a dr inż. Eugeniusz Klaczyński (dyrektor ds. gospodarki wodno-ściekowej) omówi tematykę ładunków zanieczyszczeń w wodach osadowych powstających w procesach technologicznych oczyszczalni ścieków.

 

Więcej informacji dotyczących konferencji znajduje się na stronie Forum Dyskusyjnego Wodociągów Polskich.