31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pod hasłem „Chcemy wygrać z sepsą! Gramy dla wszystkich – małych i dużych!”

Firma Envirotech bierze udział w Finale 31. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, wspierając szlachetną inicjatywę jaką jest dofinansowanie polskiej służby zdrowia w walce z sepsą. Na licytację przekazała statuetkę Pawła Edmunda Strzeleckiego, najwybitniejszego polskiego podróżnika wszechczasów, wykonaną przez profesora dra hab. Wiesława Koronowskiego, wykładowcę na Uniwersytecie Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu, w oparciu o jego autorski projekt.

Przekazanie rzeźby stanowi jeden z celów Zarządu firmy Envirotech aby propagować pamięć o Pawle Edmundzie Strzeleckim i jego dokonania, gdyż jest on postacią zapomnianą i niedocenianą w Polsce, mimo uznania jakim cieszy się na całym świecie. Wybór przedmiotu na licytację nie był zatem przypadkowy, tym bardziej, że Sejm RP ustanowił rok 2023 rokiem Pawła Edmunda Strzeleckiego, honorując tym samym jego osiągnięcia w 150-tą rocznicę śmierci.

Rzeźbę można licytować na aukcjach WOŚP na portalu Allegro. Aukcja dostępna jest pod linkiem: Aukcja firmy Envirotech.

Odznaka honorowa „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego” dla firmy Envirotech

30 września 2022 roku, w Centrum Prasowym Międzynarodowych Targów Poznańskich, odbyła się uroczysta gala z okazji obchodów XXX-lecia Wielkopolskiej Izby Budownictwa. Gala została zorganizowana pod honorowym patronatem Prezydenta RP, a udział w niej wzięło wielu znamienitych gości, wśród których, oprócz przyjaciół i sympatyków Izby, znaleźli się min. Starosta Poznański, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Senatorowie i Posłowie. Podczas spotkania miała miejsce dekoracja licznego grona osób odznaczeniami państwowymi, resortowymi, regionalnymi i izbowymi.

W gronie odznaczonych znalazła się firma Envirotech która, decyzją kapituły odznaki honorowej „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego” oraz uchwałą zarządu województwa wielkopolskiego, została wyróżniona odznaką honorową „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”, w wyrazie uznania za wybitny wkład w rozwój gospodarczy, naukowy, kulturalny i społeczny regionu.

Natomiast dr Eugeniusz Klaczyński, pełniący w firmie Envirotech funkcję dyrektora ds. kontraktów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, został odznaczony na mocy decyzji Minister Rozwoju i Technologii z 6 września 2022 roku odznaką „Za zasługi dla budownictwa”, przyznawaną osobom, które wyjątkowo sumienne wykonują obowiązki wynikające z pracy w budownictwie przez minimum 20 lat.

Aktualizacja z 20.12.2022 r.:
Więcej informacji o wyróżnieniach znajduje się w aktualnościach WIB nr 49 (grudzień 2022) w artykułach: Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego oraz Odznaki Ministerialne na Gali Trzydziestolecia.

Envirotech członkiem Mazowieckiego Klastra ICT

Na mocy deklaracji przystąpienia do porozumienia o współpracy firma Envirotech od dnia 8 grudnia 2021 roku jest członkiem Mazowieckiego Klastra ICT.

Mazowiecki Klaster ICT jest akceleratorem innowacyjnych projektów oraz łącznikiem rozproszonych zespołów. Obecnie łączy ze sobą 9 instytutów naukowo-badawczych oraz 6 renomowanych polskich uczelni wyższych i 3 fundusze inwestycyjne. Zrzesza również ponad 400 przedsiębiorstw pochodzących zarówno z sektora MŚP, jak i dużych przedsiębiorstw oraz instytucji otoczenia biznesu.

Misją Mazowieckiego Klastra ICT jest wywarcie pozytywnego wpływu na kraj i region w obszarze ekonomicznym, gospodarczym i społecznym poprzez ciągłe tworzenie i zarządzanie innowacjami.

Strategia Mazowieckiego Klastra ICT stawia na pierwszym miejscu wzrost przedsiębiorczości i konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorców. Realizacja tego celu odbywa się za pośrednictwem wspólnych projektów badawczych, wdrożeniowych i inwestycyjnych, w ramach których oferowane jest wsparcie dla członków klastra w dostępie do finansowania. Obecnie klaster angażuje się w projekty z zakresu nowoczesnej ekologii, energetyki w tym OZE, których celem jest rezygnacja z niezdrowej energii na rzecz odnawialnych źródeł i energetyki rozproszonej.

Mazowiecki Klaster ICT posiada status Krajowego Klastra Kluczowego co oznacza, że ma istotne znaczenie dla gospodarki Polski oraz jej wysokiej konkurencyjności.

Odznaka honorowa „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego” dla firmy Envirotech

Zarząd Województwa Wielkopolskiego w drodze uchwały z dnia 7 października br. podjął decyzję o przyznaniu firmie Envirotech odznaki honorowej „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”.
Odznaka honorowa „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego” jest najwyższym honorowym wyróżnieniem regionalnym i jest wyrazem uznania dla instytucji państwowych, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji społecznych, organizacji zawodowych, osób fizycznych, osób prawnych, które swoją pracą wybitnie przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego, naukowego oraz społecznego rozwoju województwa wielkopolskiego. Odznaka jest przyznawany decyzją Kapituły odznaki honorowej „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”, którą powołuje Sejmik Województwa Wielkopolskiego. Z wnioskiem o przyznanie firmie Envirotech oznaki wystąpiła Wielkopolska Izba Budownictwa.
Z uwagi na pandemię wirusa Covid-19 wręczenie odznaki będzie miało miejsce w drugiej połowie 2022 roku.

Wygrany przetarg na modernizację oczyszczalni ścieków w Antoniowie

1 czerwca br. firma Envirotech podpisała z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Antoniowie umowę opiewającą na kwotę około 24 mln zł na modernizację lokalnej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków. Inwestycja, która jest elementem przyjętej przez władze gminy strategii w zakresie ochrony środowiska, będzie realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj, na podstawie przygotowanego przez inwestora programu funkcjonalno-użytkowego. Zadanie będzie realizowane w ramach projektu pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Ozimek wraz z usprawnieniem zarządzania majątkiem sieciowym i wykorzystaniem OZE”, finansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, wspierającego gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałania i adaptację do zmian klimatu oraz transport i bezpieczeństwo energetyczne.

Celem głównym planowanej inwestycji jest umożliwienie mieszkańcom korzystania z udoskonalonego, nowoczesnego systemu oczyszczania ścieków komunalnych. Modernizacja jest ponadto konieczna, by spełnić zobowiązania wynikające z Traktatu Akcesyjnego Polski do Unii Europejskiej w zakresie ochrony wód powierzchniowych i podziemnych a w szczególności wymagania dyrektywy dotyczącej odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych. Prace skupią się zatem na podniesieniu skuteczności działania części mechanicznej oczyszczalni ścieków i zapewnieniu stabilnego funkcjonowania jej części biologicznej, niezależnego od dobowych zmian obciążenia hydraulicznego oraz zmian obciążenia ładunkiem ścieków dopływających siecią kanalizacyjną. W zakresie gospodarki osadowej oczyszczalni priorytetem będzie natomiast budowa nowego węzła odwadniania osadów ściekowych oraz transportu osadu do istniejącej na terenie oczyszczalni ścieków suszarni słonecznej. Zakończenie prac planowane jest na koniec października 2022 roku.