Zakończenie rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Choroszczy

W ostatnim miesiącu firma Envirotech zakończyła drugi w swojej historii pod względem wartości kontrakt wykonawczy, opiewający na kwotę ponad 32 mln zł. Inwestycja pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Choroszczy wraz z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Choroszcz” wykonywana była na zlecenie Zakładu Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy.

Zadanie realizowane było przez dwa lata, dwuetapowo, a swoim zakresem obejmowało:

 • prace projektowe wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji oraz pozwoleń (w tym pozwolenia wodno-prawnego oraz pozwolenia na budowę) dla oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przepompowniami sieciowymi,
 • wykonanie odwiertu dwóch nowych studni głębinowych,
 • remont studni istniejących,
 • budowę stacji uzdatniania wody pracującej w oparciu o dwustopniowe filtry ciśnieniowe o wydajności ciągu technologicznego 120 m³/h,
 • wykonanie pompowni drugiego stopnia o wydajności 200 m³/h,
 • wykonanie sieci wodociągowej o średnicach Ø90÷Ø225 i długości przekraczającej 2 km,
 • budowę mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w oparciu o technologię reaktora SBR ze stałym zwierciadłem ścieków,
 • budowę układu do kompostowania osadu ściekowego,
 • wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej o długości 4 km,
 • wykonanie trzech przepompowni ściekowych.

Celem przedsięwzięcia było zwiększenie wydajności oczyszczalni ścieków i zapewnienie wysokiej jakości ścieków odprowadzanych z oczyszczalni do wód powierzchniowych. Inwestycja spowodowała ponadto, że osady powstające w oczyszczalni będą lepiej zagospodarowanie poprzez ich kompostowanie i dalsze wykorzystanie do celów rolniczych, poprawiona została jakość wody pitnej a poprzez zwiększenie wydajności stacji uzdatniania wody zapewniła mieszkańcom Choroszczy ciągłość zaopatrzenia w wodę nawet w upalnym sezonie letnim. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej umożliwiła natomiast podłączenie kolejnych odbiorców.

Przystąpienie Envirotechu do Wielkopolskiej Izby Budownctwa

Uchwałą Rady Wielkopolskiej Izby Budownictwa (WIB), na posiedzeniu w dniu 29 maja 2019 roku, firma Envirotech została przyjęta w poczet członków.

Wielkopolska Izba Budownictwa jest największą regionalną organizacją samorządu gospodarczego w Polsce, reprezentującą interesy przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego i regionów sąsiednich, zajmujących się budownictwem – biur i pracowni projektowych, przedsiębiorstw ogólnobudowlanych i specjalistycznych, producentów i firm handlujących materiałami budowlanymi, spółdzielni mieszkaniowych, zawodowych inwestorów oraz innych przedsiębiorców bezpośrednio lub pośrednio biorących udział w procesie budowlanym. Stanowisko Prezesa Zarządu WIB piastuje dr inż. Zenon Kierczyński.

Odznaka honorowa „Za zasługi dla Energetyki” oraz złota odznaka IGCP dla firmy Envirotech

W minionym tygodniu Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie (IGCP), której firma Envirotech jest członkiem od wielu lat, obchodziła ćwierćwiecze swojej działalności. Z tej okazji, 16 maja br., w Hotelu Airport Okęcie w Warszawie odbyła się Gala Jubileuszowa, na którą Zarząd IGCP zaprosił wielu znamienitych gości, w tym przedstawicieli: Ministerstwa Energii, Prezydenta RP, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) oraz organizacji branżowych współpracujących z Izbą, mediów branżowych i świata nauki.

W trakcie Gali uhonorowani zostali twórcy oraz długoletni działacze Izby, w tym firma Envirotech, która została dwukrotnie wyróżniona. Na uroczystości firmę reprezentował jej założyciel – prezes zarządu Janusz Tomaszkiewicz, który z rąk Wiceministra Energii Tadeusza Skobla otrzymał zaszczytne odznaczenie – odznakę honorową „Za zasługi dla Energetyki”, natomiast od Zarządu Izby reprezentowanego przez byłych, wieloletnich przewodniczących Rady Izby, przyjął złotą odznaką IGCP.

Odznaka „Za zasługi dla Energetyki” to polskie resortowe odznaczenie cywilne, honorowe wyróżnienie, ustanowione rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2001 roku. Nadaje się je pracownikom energetyki, członkom organizacji zawodowych i społecznych oraz innym osobom fizycznym, w tym cudzoziemcom, za szczególne osiągnięcia w zakresie nowych rozwiązań technicznych, prac badawczych, we wdrażaniu najnowszych osiągnięć techniki światowej i produkcji urządzeń energetycznych.

Złota odznaka IGCP przyznawana jest członkom Izby, którzy od co najmniej 15 lat piastują funkcje na stanowisku prezesa lub dyrektora przedsiębiorstwa oraz długoletnim pracownikom Izby za zaangażowanie i działalność na rzecz Izby oraz rozwoju ciepłownictwa w Polsce.

Wyróżnienia przyznane firmie Envirotech dowodzą, że przedsiębiorstwo cieszy się w środowisku ciepłowniczym dużym prestiżem i uznaniem, co potwierdza wysoką jakość świadczonych przez firmę usług oraz profesjonalizm jej pracowników.

Wygrany przetarg na modernizację oczyszczalni ścieków w Śremie

W październiku 2018 roku firma Envirotech podpisała umowę ze Śremskimi Wodociągami na wykonanie robót technologiczno-budowlanych w ramach zadania pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Śremie”.

Zakres planowanych prac obejmuje między innymi wykonanie instalacji umożliwiającej przekształcenie powstających osadów ściekowych w produkt organiczno-mineralny, poprzez kontrolowane mieszanie odwodnionych mechanicznie osadów z wapnem palonym bardzo wysokiej reaktywności z wytworzeniem temperatury egzotermicznej powyżej 60°C. Dzięki temu rozwiązaniu nie będą powstawały odpady a wytwarzony produkt o znacznej wartości rynkowej będzie mógł być wykorzystywany w rolnictwie.

W ramach planowanej inwestycji wymieniona zostanie również mechaniczna prasa odwadniająca, oraz wybudowana zostanie wiata magazynowa wyposażona w panele fotowoltaiczne i instalacja do płukania piasku z piaskowników i piasku z czyszczenia sieci kanalizacyjnej. W rektorach biologicznych wymienione zostaną natomiast mieszadła utrzymujące w zawieszeniu mieszaninę ścieków i osadu czynnego a całym procesem będzie sterował nowoczesny układ sond pomiarowych. Zmodernizowany zostanie również układ ogrzewania zamkniętych komór fermentacyjnych, wyremontowane zostaną zbiorniki osadników wstępnych oraz przebudowany zostanie układ komunikacyjny dróg wewnętrznych.

Całość zadania zrealizowana zostanie do końca listopada 2019 roku.

Modernizacja stacji przygotowania wody w Elektrociepłowni Żerań

PGNiG Termika logo

Firma Envirotech wygrała przetarg nieograniczony na modernizację stacji przygotowania wody w Elektrociepłowni Żerań w Warszawie. Zleceniodawcą zadania jest spółka PGNiG Termika.

W ramach inwestycji zostanie wykonana kompleksowa przebudowa stacji przygotowania wody o wydajności 2 x 70 m³/h wody ultra czystej, przygotowywanej na potrzeby pracy istniejących urządzeń wytwórczych elektrociepłowni oraz nowego bloku gazowo-parowego.

Główny zakres prac obejmuje:

 •  wyburzenie 5 istniejących ciągów wody demi i wybudowanie w ich miejsce nowej 2-ciągowej instalacji demineralizacji wody w technologii jonitowej złoża upakowanego, pracującej w układzie pełnej automatyki o wydajności 2 x 70 m³/h;
 • wykonanie układów zasilania gospodarki wodnej z i do bloku gazowo-parowego;
 • wykonanie instalacji magazynowania wody zdemineralizowanej w zbiorniku retencyjnym o pojemności 800 m³ zabudowanym w miejscu demontowanego zbiornika 1100 m³;
 • wykonanie układów dozowania chemikaliów (kwas solny, wodorotlenek sodowy) do regeneracji nowoprojektowanych ciągów demi;
 • zabudowę węzła wapna hydratyzowanego dla potrzeb istniejących układów dekarbonizacji;
 • modernizację istniejących trzech ciągów demineralizacji jonitowej;
 • modernizację hali technologicznej wraz z instalacją wod-kan i wentylacji;
 • wykonanie instalacji elektrycznych i akpia łącznie z nadrzędnym systemem sterowania.

Prace będą realizowane w oparciu o wykonaną przez Envirotech dokumentację i potrwają 74 tygodnie. Wartość kontraktu wynosi 19 541 000 złotych.