Envirotech członkiem Mazowieckiego Klastra ICT

Na mocy deklaracji przystąpienia do porozumienia o współpracy firma Envirotech od dnia 8 grudnia 2021 roku jest członkiem Mazowieckiego Klastra ICT.

Mazowiecki Klaster ICT jest akceleratorem innowacyjnych projektów oraz łącznikiem rozproszonych zespołów. Obecnie łączy ze sobą 9 instytutów naukowo-badawczych oraz 6 renomowanych polskich uczelni wyższych i 3 fundusze inwestycyjne. Zrzesza również ponad 400 przedsiębiorstw pochodzących zarówno z sektora MŚP, jak i dużych przedsiębiorstw oraz instytucji otoczenia biznesu.

Misją Mazowieckiego Klastra ICT jest wywarcie pozytywnego wpływu na kraj i region w obszarze ekonomicznym, gospodarczym i społecznym poprzez ciągłe tworzenie i zarządzanie innowacjami.

Strategia Mazowieckiego Klastra ICT stawia na pierwszym miejscu wzrost przedsiębiorczości i konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorców. Realizacja tego celu odbywa się za pośrednictwem wspólnych projektów badawczych, wdrożeniowych i inwestycyjnych, w ramach których oferowane jest wsparcie dla członków klastra w dostępie do finansowania. Obecnie klaster angażuje się w projekty z zakresu nowoczesnej ekologii, energetyki w tym OZE, których celem jest rezygnacja z niezdrowej energii na rzecz odnawialnych źródeł i energetyki rozproszonej.

Mazowiecki Klaster ICT posiada status Krajowego Klastra Kluczowego co oznacza, że ma istotne znaczenie dla gospodarki Polski oraz jej wysokiej konkurencyjności.

Odznaka honorowa „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego” dla firmy Envirotech

Zarząd Województwa Wielkopolskiego w drodze uchwały z dnia 7 października br. podjął decyzję o przyznaniu firmie Envirotech odznaki honorowej „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”.
Odznaka honorowa „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego” jest najwyższym honorowym wyróżnieniem regionalnym i jest wyrazem uznania dla instytucji państwowych, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji społecznych, organizacji zawodowych, osób fizycznych, osób prawnych, które swoją pracą wybitnie przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego, naukowego oraz społecznego rozwoju województwa wielkopolskiego. Odznaka jest przyznawany decyzją Kapituły odznaki honorowej „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”, którą powołuje Sejmik Województwa Wielkopolskiego. Z wnioskiem o przyznanie firmie Envirotech oznaki wystąpiła Wielkopolska Izba Budownictwa.
Z uwagi na pandemię wirusa Covid-19 wręczenie odznaki będzie miało miejsce w drugiej połowie 2022 roku.

Wygrany przetarg na modernizację oczyszczalni ścieków w Antoniowie

1 czerwca br. firma Envirotech podpisała z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Antoniowie umowę opiewającą na kwotę około 24 mln zł na modernizację lokalnej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków. Inwestycja, która jest elementem przyjętej przez władze gminy strategii w zakresie ochrony środowiska, będzie realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj, na podstawie przygotowanego przez inwestora programu funkcjonalno-użytkowego. Zadanie będzie realizowane w ramach projektu pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Ozimek wraz z usprawnieniem zarządzania majątkiem sieciowym i wykorzystaniem OZE”, finansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, wspierającego gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałania i adaptację do zmian klimatu oraz transport i bezpieczeństwo energetyczne.

Celem głównym planowanej inwestycji jest umożliwienie mieszkańcom korzystania z udoskonalonego, nowoczesnego systemu oczyszczania ścieków komunalnych. Modernizacja jest ponadto konieczna, by spełnić zobowiązania wynikające z Traktatu Akcesyjnego Polski do Unii Europejskiej w zakresie ochrony wód powierzchniowych i podziemnych a w szczególności wymagania dyrektywy dotyczącej odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych. Prace skupią się zatem na podniesieniu skuteczności działania części mechanicznej oczyszczalni ścieków i zapewnieniu stabilnego funkcjonowania jej części biologicznej, niezależnego od dobowych zmian obciążenia hydraulicznego oraz zmian obciążenia ładunkiem ścieków dopływających siecią kanalizacyjną. W zakresie gospodarki osadowej oczyszczalni priorytetem będzie natomiast budowa nowego węzła odwadniania osadów ściekowych oraz transportu osadu do istniejącej na terenie oczyszczalni ścieków suszarni słonecznej. Zakończenie prac planowane jest na koniec października 2022 roku.

Medal za Długoletnią Służbę dla pracowników firmy Envirotech

Na wniosek Wojewody Wielkopolskiego, postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, siedmioro pracowników firmy Envirotech zostało uhonorowanych Medalami za Długoletnią Służbę za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków zawodowych. Medalami złotymi odznaczeni zostali: Janusz Tomaszkiewicz – prezes zarządu firmy Envirotech, Jacek Nowak – dyrektor ds. kontraktów z zakresu energetyki i ciepłownictwa, Ryszard Bauza – dyrektor ds. rozwoju oraz Ryszard Wawrzyniak – kierownik zespołu budów. Medalami brązowymi odznaczeni zostali natomiast Michał Sadowski – zastępca dyrektora ds. usług technicznych oraz dwóch kierowników zespołów budów – Tomasz Skibiński i Przemysław Szymczak.

Medal za Długoletnia Służbę, ustanowiony w 1938 roku, przyznaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jako nagrodę za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa. Dzieli się na trzy stopnie: Medal Złoty za Długoletnią Służbę, Medal Srebrny za Długoletnią Służbę oraz Medal Brązowy za Długoletnią Służbę.

Gazele Biznesu 2020 dla firmy Envirotech

W dwudziestej pierwszej edycji ogólnopolskiego rankingu finansowego najbardziej dynamicznych małych i średnich firm „Gazele Biznesu 2020”, sporządzonego przez wywiadownię handlową Coface Poland na zlecenie gazety „Puls Biznesu”, firma Envirotech zajęła 365. miejsce, natomiast w podrankingu województwa wielkopolskiego uplasowała się na pozycji 42., co jest wyjątkowo wysoką lokatą. Tak wysoką pozycję Envirotech zawdzięcza dynamice procentowego wzrostu przychodów w latach 2017-2019, który wyniósł aż 201,19%.

Gazele Biznesu to najstarszy, najbardziej wiarygodny i najpopularniejszy ranking małych i średnich firm w Polsce, który „Puls Biznesu” opracowuje nieprzerwanie od 2000 roku, realizując misję wspierania przedsiębiorczości. Ranking bazuje na najbardziej obiektywnych kryteriach – wynikach finansowych, a udział w nim jest bezpłatny. Obecność w rankingu oznacza, że firma należy do elity małych i średnich firm – nie tylko dynamicznie się rozwija, ale jest także transparentna. W dwudziestej pierwszej edycji rankingu sklasyfikowane zostały 4733 firmy z całej Polski.