Wygrany przetarg na modernizację oczyszczalni ścieków w Antoniowie

1 czerwca br. firma Envirotech podpisała z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Antoniowie umowę opiewającą na kwotę około 24 mln zł na modernizację lokalnej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków. Inwestycja, która jest elementem przyjętej przez władze gminy strategii w zakresie ochrony środowiska, będzie realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj, na podstawie przygotowanego przez inwestora programu funkcjonalno-użytkowego. Zadanie będzie realizowane w ramach projektu pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Ozimek wraz z usprawnieniem zarządzania majątkiem sieciowym i wykorzystaniem OZE”, finansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, wspierającego gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałania i adaptację do zmian klimatu oraz transport i bezpieczeństwo energetyczne.

Celem głównym planowanej inwestycji jest umożliwienie mieszkańcom korzystania z udoskonalonego, nowoczesnego systemu oczyszczania ścieków komunalnych. Modernizacja jest ponadto konieczna, by spełnić zobowiązania wynikające z Traktatu Akcesyjnego Polski do Unii Europejskiej w zakresie ochrony wód powierzchniowych i podziemnych a w szczególności wymagania dyrektywy dotyczącej odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych. Prace skupią się zatem na podniesieniu skuteczności działania części mechanicznej oczyszczalni ścieków i zapewnieniu stabilnego funkcjonowania jej części biologicznej, niezależnego od dobowych zmian obciążenia hydraulicznego oraz zmian obciążenia ładunkiem ścieków dopływających siecią kanalizacyjną. W zakresie gospodarki osadowej oczyszczalni priorytetem będzie natomiast budowa nowego węzła odwadniania osadów ściekowych oraz transportu osadu do istniejącej na terenie oczyszczalni ścieków suszarni słonecznej. Zakończenie prac planowane jest na koniec października 2022 roku.

Medal za Długoletnią Służbę dla pracowników firmy Envirotech

Na wniosek Wojewody Wielkopolskiego, postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, siedmioro pracowników firmy Envirotech zostało uhonorowanych Medalami za Długoletnią Służbę za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków zawodowych. Medalami złotymi odznaczeni zostali: Janusz Tomaszkiewicz – prezes zarządu firmy Envirotech, Jacek Nowak – dyrektor ds. kontraktów z zakresu energetyki i ciepłownictwa, Ryszard Bauza – dyrektor ds. rozwoju oraz Ryszard Wawrzyniak – kierownik zespołu budów. Medalami brązowymi odznaczeni zostali natomiast Michał Sadowski – zastępca dyrektora ds. usług technicznych oraz dwóch kierowników zespołów budów – Tomasz Skibiński i Przemysław Szymczak.

Medal za Długoletnia Służbę, ustanowiony w 1938 roku, przyznaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jako nagrodę za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa. Dzieli się na trzy stopnie: Medal Złoty za Długoletnią Służbę, Medal Srebrny za Długoletnią Służbę oraz Medal Brązowy za Długoletnią Służbę.

Gazele Biznesu 2020 dla firmy Envirotech

W dwudziestej pierwszej edycji ogólnopolskiego rankingu finansowego najbardziej dynamicznych małych i średnich firm „Gazele Biznesu 2020”, sporządzonego przez wywiadownię handlową Coface Poland na zlecenie gazety „Puls Biznesu”, firma Envirotech zajęła 365. miejsce, natomiast w podrankingu województwa wielkopolskiego uplasowała się na pozycji 42., co jest wyjątkowo wysoką lokatą. Tak wysoką pozycję Envirotech zawdzięcza dynamice procentowego wzrostu przychodów w latach 2017-2019, który wyniósł aż 201,19%.

Gazele Biznesu to najstarszy, najbardziej wiarygodny i najpopularniejszy ranking małych i średnich firm w Polsce, który „Puls Biznesu” opracowuje nieprzerwanie od 2000 roku, realizując misję wspierania przedsiębiorczości. Ranking bazuje na najbardziej obiektywnych kryteriach – wynikach finansowych, a udział w nim jest bezpłatny. Obecność w rankingu oznacza, że firma należy do elity małych i średnich firm – nie tylko dynamicznie się rozwija, ale jest także transparentna. W dwudziestej pierwszej edycji rankingu sklasyfikowane zostały 4733 firmy z całej Polski.

Podpisanie umowy na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Chwałkowie

W wyniku wygranego przetargu, 23 września br. firma Envirotech podpisała umowę z Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Środzie Wlkp. na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chwałkowie gm. Środa Wielkopolska”. Koszt planowanej inwestycji to 12,3 mln zł.

Zakres umowy obejmuje wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego oraz branżowych projektów wykonawczych wraz z uzyskaniem wszelkich zezwoleń i decyzji administracyjnych, na podstawie których zostanie przebudowana i rozbudowana oczyszczalnia ścieków w Chwałkowie. Prace wykonawcze polegać będą natomiast przede wszystkim na budowie nowego reaktora biologicznego, który umożliwi oczyszczenie większej ilości ścieków komunalnych. W ramach zlecenia wyremontowany zostanie ponadto istniejący reaktor biologiczny oraz obiekty wykorzystywane do mechanicznego oczyszczania ścieków i odwadniania powstających w procesach oczyszczania osadów ściekowych. Przebudowane zostaną również drogi i sieci technologiczne oraz budynek biurowo-socjalny z laboratorium, który w wyniku rozbudowy zwiększy swoją powierzchnię. Oczyszczalnia zostanie oczywiście wyposażona w nowoczesny system sterowania i monitorowania procesów technologicznych.

Inwestycja realizowana będzie przez firmę Envirotech przez okres 26 miesięcy, licząc od dnia podpisania umowy.

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Ścinawce Dolnej

Pod koniec sierpnia firma Envirotech zakończyła realizację kontraktu wykonawczego pn.” Rozbudowa obiektów gospodarki osadowej oraz montaż paneli słonecznych na terenie oczyszczalni ścieków w Ścinawce Dolnej” o wartości 19,5 mln zł. Inwestycja wykonywana była na zlecenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Nowej Rudzie. Budowa nowych obiektów rozpoczęła się w kwietniu 2018 roku i swoim zakresem obejmowała m.in.:
• roboty budowlane hali kompostowni wraz z systemem wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
• roboty budowlane magazynu słomy i magazynu osadu,
• dostawę i montaż systemu kompostowania osadów w postaci 4 bębnów kompostujących wraz z systemem odwadniania osadu i rozdrabniania słomy,
• dostawę i montaż systemu dezodoryzacji,
• automatyzację i wizualizację procesu kompostowania,
• przygotowanie do eksploatacji,
• uruchomienie systemu wraz z kompleksowym szkoleniem obsługi.

Inwestycja miała na celu m.in. zagospodarowanie osadów poprzez ich kompostowanie i dalsze wykorzystanie do celów rolniczych.
Przewidywana wydajność każdej z czterech zainstalowanych jednostek bębnów kompostujących to ok. 3000 m3 osadów rocznie.