Wpływ stężenia azotanów w strefie anoksycznej na dynamikę usuwania fosforu w reaktorach biologicznych – badania w skali laboratoryjnej

Autor: dr Eugeniusz Klaczyński

Miejsce i data publikacji: TECHNOLOGIA WODY 4/2023

Tematyka: Oczyszczalnie ścieków

Artykuł opisuje badania nad optymalizacją procesu defosfatacji w zależności od stężenia związków azotu w dopływie do oczyszczalni ścieków, wykorzystujące zależność stężenia azotanów w strefie anoksycznej od stężenia azotanów w komorze nitryfikacji i stopnia recyrkulacji mieszaniny osadu czynnego i ścieków do komory anoksycznej. Badania prowadzono na ściekach i osadzie czynnym z pracującej komunalnej
oczyszczalni ścieków. Wpływ stężenia azotanów w strefie anoksycznej na proces defosfatacji badano w zakresie wartości wskaźnika N-NO3/P w zakresie 0,12–1,41 mg N-NO3/ mg P, dla stałej wartości wskaźnika
LKT/P = 9,00 mg O2/ mg P.

PDF Artykuł