Artykuły specjalistyczne

Filtruj:
AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOÓPRSŚTUVWXYZŹŻ

Tytuł: Biologiczne usuwanie fosforu

Autor: dr Eugeniusz Klaczyński

Miejsce i data publikacji: FORUM EKSPLOATATORA 3/2019

Tematyka: Oczyszczalnie ścieków

Fosfor, który jest podstawowym składnikiem wszystkich kości kręgowców, wprowadzany do ścieków powoduje proces eutrofizacji przez wzrost fitoplanktonu. W artykule przedstawiono podstawowe źródła wprowadzania fosforu do ścieków oraz mechanizmy jego biologicznego usuwania. Wyjaśniono w nim również na wzorach reakcje chemiczne zachodzące w trakcie jego usuwania przy udziale bakterii tlenowych oraz zwrócono uwagę na wpływ dostępnych w ściekach rozkładalnych biologicznie związków organicznych oraz charakterystycznych dla ścieków wskaźników, takich jak ChZT/P, BZT5/P czy ChZT/BZT5 na proces biologicznego usuwania fosforu. Opisano też wpływ azotanów, azotynów oraz temperatury, pH i wieku osadu na efektywność tego procesu.

PDF Artykuł

Tytuł: Pewna firma z branży instalacyjnej…

Autor: Małgorzata Roszak

Miejsce i data publikacji: FORUM EKSPLOATATORA 3/2019

Tematyka: O firmie

9 czerwca 2019 roku firma Envirotech obchodziła jubileusz 30-lecia swojego istnienia. Dzięki uprzejmości redaktor naczelnej Forum Eksploatatora, Pani Magdaleny Seidel-Przyweckiej, w numerze 3/2019 dwumiesięcznika ukazał się artykuł promocyjny opisujący początki powstania firmy, jej rozwój na przełomie minionych trzech dekad i najistotniejsze momenty z życia firmy.

PDF Artykuł

Tytuł: Biologiczne usuwanie azotu ze ścieków komunalnych

Autor: dr Eugeniusz Klaczyński

Miejsce i data publikacji: FORUM EKSPLOATATORA 1/2019

Tematyka: Oczyszczalnie ścieków

Azot jest niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania żywych organizmów, jednakże wprowadzony ze ściekami do wód powierzchniowych w nadmiernej ilości zakłóca równowagę w środowisku wodnym. W artykule opisano związki azotu występujące w ściekach i mechanizmy ich biologicznego usuwania w procesach nitryfikacji i denitryfikacji. Omówiono też wpływ na efektywność biologicznego usuwania azotu w ściekach: rozkładalnych związków węgla (BZT5, ChZT), temperatury, pH, substancji toksycznych, obecności farmaceutyków czy wskaźników BZT5/Nog i ChZT/ Nog. Zwrócono ponadto uwagę na możliwości optymalizacji procesu biologicznego usuwania azotu kontrolując recyrkulację, wiek osadu i wykorzystując pomiary w czasie rzeczywistym stężenia: amoniaku, azotanów i tlenu.

PDF Artykuł

Tytuł: Kanalizacja podciśnieniowa jako rozwiązanie systemów kanalizacji na terenach o gęstej zabudowie

Autor: Jarosław Piętka

Miejsce i data publikacji: PRZEGLĄD BUDOWLANY 7-8/2018

Tematyka: Sieci wodociągowe i kanalizacyjne

Dużym utrudnieniem przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej jest ograniczona ilość miejsca na prowadzenie robót ze względu na gęstą zabudowę oraz zły stan techniczny budynków, w szczególności fundamentów. Specyfika kanalizacji podciśnieniowej pozwala na wykonywanie sieci w płytkich i wąskich wykopach, co znacznie ogranicza ten problem. W artykule przedstawiono system kanalizacji podciśnieniowej pod kątem możliwości zastosowania go na terenach o gęstej zabudowie, ze szczególnym uwzględnieniem miast i miejscowości o wieloletniej zabudowie, której stan techniczny uniemożliwia realizację robót ziemnych na dużych głębokościach. Autor przedstawia pokrótce budowę i zasadę działania systemu oraz w oparciu o doświadczenia własne wskazuje jego zalety i wady. W opracowaniu czytelnik znajdzie również opis najnowszych realizacji z zakresu kanalizacji podciśnieniowej wykonanych przez firmę Envirotech na terenie Polski.

PDF Artykuł

Tytuł: Perspektywy dalszego zagospodarowania osadów ściekowych

Autor: dr Eugeniusz Klaczyński

Miejsce i data publikacji: WODOCIĄGI I KANALIZACJA 5-6/2018

Tematyka: Oczyszczalnie ścieków

Artykuł stanowi istotny głos w, prowadzonej od wielu lat, dyskusji w sprawie dalszego wykorzystania i zagospodarowania osadów powstających w oczyszczalniach ścieków i włączenia ich w gospodarkę odpadową o obiegu zamkniętym, bowiem aktualne działania inwestycyjne związane z realizacją Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) ukierunkowane są przede wszystkim na podniesienie efektywności usuwania związków biogennych ze ścieków. A zatem głównym nierozwiązanym problem, szczególnie średnich i małych oczyszczalni ścieków, jest brak prowadzenia właściwej stabilizacji i dalszego zagospodarowanie osadów ściekowych. Autor podkreśla w artykule konieczność uporządkowania definicji branżowych oraz opracowania strategii dalszego zagospodarowania osadów ściekowych z uwzględnieniem prowadzenia gospodarki cyrkulacyjnej i powiązaniem z instrumentami finansowymi na realizację takiego programu.

PDF Artykuł