Artykuły specjalistyczne

Filtruj:
AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOÓPRSŚTUVWXYZŹŻ

Tytuł: Inwestycje w modernizacje oczyszczalni ścieków

Autor: dr Eugeniusz Klaczyński

Miejsce i data publikacji: WODOCIĄGI KANALIZACJA 4/2024

Tematyka: Oczyszczalnie ścieków

Autor artykułu zwraca uwagę czytelników na ważny aspekt inwestowania w modernizację oczyszczalni ścieków by sprostać rosnącym wymaganiom prawnym, ekologicznym oraz oczekiwaniom społeczeństwa i prezentuje możliwość finansowania takich inwestycji ze śródków unijnych, z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko na lata 2021-2027. Zwraca też uwagę jak istotne jest dokładne określenie celów planowanych działań, opracowanie wariantowych koncepcji technologicznych modernizacji oraz ich zweryfikowanie i zaopiniowanie przez niezależnych ekspertów, by w efekcie stworzyć rzetelne i wyczerpujące materiały przetargowe, na podstawie których firmy biorące udział w przetargach będą przygotowywać oferty.

PDF Artykuł

Tytuł: Przygotowanie procesu inwestycyjnego oczyszczalni ścieków – od koncepcji do projektu?

Autor: dr Eugeniusz Klaczyński

Miejsce i data publikacji: WODOCIĄGI POLSKIE 27/2024

Tematyka: Oczyszczalnie ścieków

W artykule opisano etapy przygotowywania procesu inwestycyjnego, od określenia celów, opracowania wariantowych możliwości ich realizacji do przygotowania specyfikacji przetargowej. Zwrócono szczególną uwagę na konieczność zdefiniowania potrzeb inwestycyjnych z uwzględnieniem stanu istniejącej infrastruktury technicznej oraz optymalizacji technologii pod względem eksploatacyjnym. Wskazano na wykonanie wielowariantowej koncepcji, która pozwoli na wybranie optymalnego rozwiązania technologicznego, dostosowanego do możliwości finansowych inwestora. Podkreślono ogromne znaczenie dla dalszych działań opracowania precyzyjnych wytycznych technologicznych dla projektantów aby finalnie zrealizować inwestycję zgodnie z założonymi celami.

PDF Artykuł

Tytuł: Wpływ stężenia azotanów w strefie anoksycznej na dynamikę usuwania fosforu w reaktorach biologicznych – badania w skali laboratoryjnej

Autor: dr Eugeniusz Klaczyński

Miejsce i data publikacji: TECHNOLOGIA WODY 4/2023

Tematyka: Oczyszczalnie ścieków

Artykuł opisuje badania nad optymalizacją procesu defosfatacji w zależności od stężenia związków azotu w dopływie do oczyszczalni ścieków, wykorzystujące zależność stężenia azotanów w strefie anoksycznej od stężenia azotanów w komorze nitryfikacji i stopnia recyrkulacji mieszaniny osadu czynnego i ścieków do komory anoksycznej. Badania prowadzono na ściekach i osadzie czynnym z pracującej komunalnej
oczyszczalni ścieków. Wpływ stężenia azotanów w strefie anoksycznej na proces defosfatacji badano w zakresie wartości wskaźnika N-NO3/P w zakresie 0,12–1,41 mg N-NO3/ mg P, dla stałej wartości wskaźnika
LKT/P = 9,00 mg O2/ mg P.

PDF Artykuł

Tytuł: Wpływ stężenia lotnych kwasów tłuszczowych na dynamikę usuwania fosforu w reaktorach biologicznych – badania w skali laboratoryjnej

Autor: dr Eugeniusz Klaczyński

Miejsce i data publikacji: TECHNOLOGIA WODY 2/2023

Tematyka: Oczyszczalnie ścieków

W procesie biologicznego oczyszczania ścieków komunalnych, efektywność usuwania azotu i fosforu, może być ograniczona ze względu na niedobór łatwo rozkładających się związków węgla. Najlepiej przyswajalnym źródłem węgla są niskocząsteczkowe, rozpuszczone, łatwo rozkładalne biologiczne frakcje ChZT. W przypadku usuwania fosforu ze ścieków najbardziej istotna jest jedynie część tej frakcji, która obejmuje lotne kwasy tłuszczowe. Ścieki dopływające do reaktora biologicznego o wysokiej wartości wskaźnika LKT/P wymagają dłuższego czasu przetrzymania w strefie tlenowej, ponieważ proces poboru fosforu ze ścieków trwa dłużej. Natomiast efektywność usuwania ChZT, BZT i LKT roście ze wzrostem wartości wskaźnika LKT/P.

Artykuł opisuje przeprowadzone w tym zakresie badania laboratoryjne, z uwzględnieniem celu i zakresu badań, opisem stanowiska badawczego, przywołaniem zastosowanej metodyki i omówieniem pozyskanych wyników.

PDF Artykuł

Tytuł: Gospodarka osadowa w przedsiębiorstwach

Autor: dr Eugeniusz Klaczyński

Miejsce i data publikacji: WODOCIĄGI KANALIZACJA 5/2023

Tematyka: Oczyszczalnie ścieków

W eksploatacji komunalnych oczyszczalni ścieków wykorzystywane są coraz częściej zaawansowane rozwiązania technologiczne, nowoczesne urządzenia i aparatura kontrolno-pomiarowa. Pozwala to eksploatatorom optymalizować procesy biologiczne i tym samym równoważyć wysoką efektywność działania instalacji z rosnącymi kosztami, które to koszty nie zależą od przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. Celem nadrzędnym jest odprowadzanie do środowiska ścieków spełniających warunki pozwolenia wodnoprawnego. Autor w publikacji zwraca uwagę na nierozwiązany do chwili obecnej problem zagospodarowania osadów ściekowych powstających w oczyszczalniach. W swoim opracowaniu wskazuje na konieczność nie tylko uporządkowania definicji branżowych i sporządzenia rzetelnej długofalowej strategii, ale przede wszystkim na potrzebę uruchomienie źródeł finansowania, które będą sprzyjały realizacji planów zagospodarowania osadów ściekowych w praktyce.

PDF Artykuł