Wpływ stężenia lotnych kwasów tłuszczowych na dynamikę usuwania fosforu w reaktorach biologicznych – badania w skali laboratoryjnej

Autor: dr Eugeniusz Klaczyński

Miejsce i data publikacji: TECHNOLOGIA WODY 2/2023

Tematyka: Oczyszczalnie ścieków

W procesie biologicznego oczyszczania ścieków komunalnych, efektywność usuwania azotu i fosforu, może być ograniczona ze względu na niedobór łatwo rozkładających się związków węgla. Najlepiej przyswajalnym źródłem węgla są niskocząsteczkowe, rozpuszczone, łatwo rozkładalne biologiczne frakcje ChZT. W przypadku usuwania fosforu ze ścieków najbardziej istotna jest jedynie część tej frakcji, która obejmuje lotne kwasy tłuszczowe. Ścieki dopływające do reaktora biologicznego o wysokiej wartości wskaźnika LKT/P wymagają dłuższego czasu przetrzymania w strefie tlenowej, ponieważ proces poboru fosforu ze ścieków trwa dłużej. Natomiast efektywność usuwania ChZT, BZT i LKT roście ze wzrostem wartości wskaźnika LKT/P.

Artykuł opisuje przeprowadzone w tym zakresie badania laboratoryjne, z uwzględnieniem celu i zakresu badań, opisem stanowiska badawczego, przywołaniem zastosowanej metodyki i omówieniem pozyskanych wyników.

PDF Artykuł