Komunalne oczyszczalnie ścieków
Podstawy projektowania i eksploatacji
Autor: dr Eugeniusz Klaczyński
Rok wydania: 2016
Cena: 89 zł (w tym VAT 4,24 zł)
Wydawnictwo: Envirotech sp. z o.o.
ISBN 978-83-901701-5-2
Książka przedstawia procesy technologiczne wykorzystywane w oczyszczaniu ścieków komunalnych. Opisuje podstawowe mechanizmy fizykochemiczne i charakterystyczne parametry technologiczne istotne przy projektowaniu oraz właściwej eksploatacji urządzeń i obiektów. Dedykowana jest przede wszystkim eksploatatorom i operatorom komunalnych oczyszczalni ścieków, odpowiedzialnym za ochronę środowiska, pracownikom administracji samorządowej, jak również projektantom i studentom zainteresowanym technologią i doświadczeniami z eksploatacji oczyszczalni ścieków komunalnych. Publikacja, napisana przez technologa i praktyka z wieloletnim doświadczeniem, przedstawia najczęściej spotykane w krajowych oczyszczalniach komunalnych procesy technologiczne wykorzystywane w mechaniczno-biologicznym oczyszczaniu ścieków. Prezentowane w niej przykłady są wynikiem obserwacji, analiz i badań w zakresie oczyszczania ścieków, prowadzonych przez autora w trakcie jego pracy w Śremskich Wodociągach (dawniej: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Śremie) oraz doświadczeń nabytych w firmie Envirotech. W publikacji autor zwrócił szczególną uwagę na problemy eksploatacyjne i zagrożenia wynikające z braku elastyczności instalacji na zmieniające się ilości i ładunki zanieczyszczeń w ściekach dopływających do oczyszczalni komunalnych, a skomplikowane zagadnienia techniczne opisał w sposób przystępny, podając dużo praktycznych przykładów.

format B5
twarda lakierowana okładka
336 stron
56 rysunków
39 fotografii
32 tabele

Od wydawcy
O Autorze
1.Historia 
1.1.Początki inżynierii wodnej
1.2.Starożytne systemy wodno-kanalizacyjne
1.3.„Średniowiecze” i „renesans” rozwoju infrastruktury wodno-kanalizacyjnej
1.4.Postęp techniczny w okresie rewolucji przemysłowej
1.5.Współczesne rozwiązania w zakresie oczyszczania ścieków
1.6.Rozwój oczyszczalni ścieków w Polsce
1.7.Instrumenty wpływające na rozwój technologii oczyszczania ścieków w Polsce
1.8.Literatura do rozdziału
2.Bilans jakościowy i ilościowy 
2.1.Wstęp
2.2.Podstawowe definicje
2.3.Wymagania w zakresie jakości ścieków oczyszczonych odprowadzanych do środowiska
2.4.Podstawowe parametry jakościowe i ilościowe
2.5.Ścieki opadowe
2.6.Założenia projektowe
2.7.Wody osadowe źródłem zanieczyszczeń
2.8.Informacje eksploatacyjne niezbędne do sporządzenia bilansu
2.9.Wybrane zagadnienia statystyczne stosowane przy sporządzaniu bilansu
2.10.Analizy jakościowe i ilościowe ścieków do sporządzenia bilansu
2.11.Współczynniki bezpieczeństwa
2.12.Podsumowanie
2.13.Literatura do rozdziału
3.Kraty i sita 
3.1.Wstęp
3.2.Rodzaje krat i ich charakterystyka
3.2.1.Kraty koszowe
3.2.2.Kraty pionowe i schodkowe
3.3.Sita
3.4.Urządzenia płuczące
3.5.Zalecenie eksploatacyjne
3.6.Inspekcje techniczne
3.7.Literatura do rozdziału
4.Piaskowniki i odtłuszczacze 
4.1.Wstęp
4.2.Piaskowniki
4.3.Rodzaje piaskowników i ich charakterystyka
4.4.Urządzenia wielofunkcyjne
4.4.1.Zalety stosowania urządzeń wielofunkcyjnych
4.4.2.Różnice pomiędzy urządzeniami wielofunkcyjnymi
4.4.3.Parametry istotne przy doborze urządzeń wielofunkcyjnych
4.5.Zalecenia eksploatacyjne
4.6.Problemy eksploatacyjne
4.7.Odtłuszczacze
4.8.Literatura do rozdziału
5.Osadniki wstępne 
5.1.Wstęp
5.2.Charakterystyka osadów ściekowych
5.3.Rodzaje osadników wstępnych i ich charakterystyka
5.3.1.Osadniki prostokątne i radialne
5.3.2.Osadniki Imhoffa
5.4.Sedymentacja zawiesin w osadnikach
5.5.Analiza zmian podatności ścieków na biologiczne oczyszczanie po oczyszczeniu mechanicznym
5.6.Podsumowanie
5.7.Literatura do rozdziału
6.Wykorzystanie biomasy osiadłej i zawieszonej w procesach biologicznego oczyszczania ścieków 
6.1.Wstęp
6.2.Złoża biologiczne
6.3.Osad czynny
6.4.Mikroorganizmy osadu czynnego
6.5.Mechanizm biologicznego oczyszczania ścieków
6.6.Obserwacje mikroskopowe osadu czynnego
6.7.Hodowla osadu czynnego
6.8.Podsumowanie
6.9.Literatura do rozdziału
7.Biologiczne usuwanie fosforu 
7.1.Wstęp
7.2.Mechanizm biologicznego usuwania fosforu
7.3.Reakcje chemiczne biologicznego usuwania fosforu
7.4.Źródła węgla i wskaźniki ChZT/Pog, BZT5/Pog i ChZT/BZT5
7.5.Lotne kwasy tłuszczowe i wskaźnik LKT/Pog
7.6.Azotany, azotyny, ChZT/Nog i BZT5/Nog
7.7.Temperatura
7.8.Odczyn pH
7.9.Wiek osadu
7.10.Podsumowanie
7.11.Literatura do rozdziału
8.Biologiczne usuwanie azotu 
8.1.Wstęp
8.2.Związki azotu w ściekach
8.3.Mechanizm biologicznego usuwania azotu
8.4.Źródła węgla i wskaźniki BZT5/Nog i ChZT/Nog
8.5.Temperatura
8.6.Odczyn pH
8.7.Stężenie tlenu
8.8.Ograniczenia technologiczne procesu nitryfikacji i denitryfikacji
8.9.Podsumowanie
8.10.Literatura do rozdziału
9.Chemiczne usuwanie fosforu 
9.1.Wstęp
9.2.Mechanizmy chemicznego usuwania fosforu
9.3.Wykorzystanie innych związków do chemicznego usuwania fosforu
9.4.Zastosowanie chemicznego usuwania fosforu w oczyszczalniach
9.5.Rozwiązania zależne od miejsca dawkowania koagulantu
9.6.Wpływ dawki koagulantu PIX-113 na proces defosfatacji ścieków biologicznie oczyszczonych
9.6.1.Testy koagulacyjne i sedymentacyjne
9.6.2.Wyniki badań
9.7.Podsumowanie
9.8.Literatura do rozdziału
10.Badanie czynników intensyfikujących usuwanie fosforu 
10.1.Wstęp
10.2.Cel i zakres badań
10.3.Opis stanowiska badawczego
10.4.Wpływ stężenia LKT na proces defosfatacji
10.4.1.Metodyka badań
10.4.2.Wyniki badań
10.4.3.Podsumowanie wyników badań
10.5.Wpływ stężenia azotanów w strefie anoksycznej na proces defosfatacji
10.5.1.Metodyka badań
10.5.2.Wyniki badań
10.5.3.Podsumowanie wyników badań
10.6.Literatura do rozdziału
11.Wpływ parametrów i wskaźników charakteryzujących ścieki na chemiczne i biologiczne usuwanie fosforu 
11.1.Wstęp
11.2.Wyniki badań
11.3.Wpływ stężenia zawiesiny ogólnej w ściekach oczyszczonych
11.4.Wpływ temperatury ścieków w reaktorze biologicznym
11.5.Wpływ ChZT/Pog i BZT5/Pog w ściekach dopływających do reaktora biologicznego
11.6.Wpływ dawki koagulantu PIX
11.7.Wpływ wieku osadu
11.8.Podsumowanie
11.9.Literatura do rozdziału
12.Układy technologiczne biologicznego usuwania związków azotu i fosforu 
12.1.Wstęp
12.2.Oczyszczalnie hydroponiczne
12.3.Kierunki rozwoju technologii biologicznego oczyszczania ścieków w Polsce
12.4.Wykorzystanie osadu czynnego do oczyszczania ścieków
12.5.Układ Bardenpho
12.6.Układ UCT i MUCT
12.7.Reaktor SBR i Carrousel
12.8.Podstawowe parametry technologiczne pracy wielofazowych reaktorów biologicznych
12.8.1.Wiek osadu
12.8.2.Obciążenie osadu czynnego ładunkiem ChZT i BZT5
12.8.3.Stopień recyrkulacji zewnętrznej
12.8.4.Stopień recyrkulacji wewnętrznej
12.8.5.Czas przetrzymania ścieków w reaktorze biologicznym
12.8.6.Indeks osadu
12.9.Napowietrzanie w reaktorach biologicznych
12.10.Mieszanie w komorach reaktora biologicznego
12.11.Podsumowanie
12.12.Literatura do rozdziału
13.Osadniki wtórne 
13.1.Wstęp
13.2.Parametry technologiczne pracy osadnika
13.3.Przyczyny niskiej skuteczności pracy osadnika
13.4.Pomiary i kontrola pracy osadnika
13.5.Podsumowanie
13.6.Literatura do rozdziału
14.Odwadnianie osadów ściekowych 
14.1.Wstęp
14.2.Stabilizacja osadów
14.3.Rodzaje osadów i ich charakterystyka
14.4.Właściwości fizyczne
14.5.Uwodnienie osadów
14.6.Zmniejszanie objętości i kondycjonowanie osadów
14.7.Stosowane koagulantu i polimeru do odwadniania osadów
14.8.Prasy taśmowe
14.9.Prasy komorowe
14.10.Prasy komorowe a taśmowe
14.11.Wirówki dekantacyjne
14.12.Workownice
14.13.Wybór technologii odwadniania osadów
14.14.Literatura do rozdziału
15.Technologie usuwania odorów z sieci kanalizacyjnej na przykładach 
15.1.Wstęp
15.2.Usuwanie odorów na terenie gminy Śrem
15.3.Usuwanie odorów w systemach indywidualnych
15.4.Literatura do rozdziału
16.Załączniki
Bibliografia
Spis rysunków
Spis fotografii
Spis tabel