Specialized articles

Filter:
AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOÓPRSŚTUVWXYZŹŻ

Title: Kanalizacja podciśnieniowa jako rozwiązanie systemów kanalizacji na terenach zagrożonych powodziami oraz o trudnych warunkach gruntowo-wodnych

Author: Jarosław Piętka

Place and time of publishing: PRZEGLĄD BUDOWLANY 9/2017

Subject: Sieci wodociągowe i kanalizacyjne

Artykuł w sposób syntetyczny opisuje system kanalizacji podciśnieniowej, będący relatywnie nowym rozwiązaniem w stosunku do innych rozwiązań stosowanych do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych z budynków mieszkalnych. Uwidacznia fakt, że system ten, dzięki nowatorskiemu podejściu oraz zaangażowaniu przedstawicieli świata nauki z Europy Zachodniej, stał się wiodącym systemem, zapewniającym bardzo wygodny i bezpieczny transport ścieków bytowo-gospodarczych. Artykuł przedstawia historię systemu kanalizacji podciśnieniowej, budowę i zasadę jego działania oraz – w oparciu o doświadczenia własne – opisuje jedną z największych instalacji kanalizacji podciśnieniowych w Polsce, zainstalowaną z uwzględnieniem zastanych trudnych warunków gruntowo-wodnych.

PDF Article

Title: Perspektywy dalszego zagospodarowania osadów ściekowych

Author: dr Eugeniusz Klaczyński

Place and time of publishing: WODOCIĄGI I KANALIZACJA 5-6/2018

Subject: Oczyszczalnie ścieków

Artykuł stanowi istotny głos w, prowadzonej od wielu lat, dyskusji w sprawie dalszego wykorzystania i zagospodarowania osadów powstających w oczyszczalniach ścieków i włączenia ich w gospodarkę odpadową o obiegu zamkniętym, bowiem aktualne działania inwestycyjne związane z realizacją Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) ukierunkowane są przede wszystkim na podniesienie efektywności usuwania związków biogennych ze ścieków. A zatem głównym nierozwiązanym problem, szczególnie średnich i małych oczyszczalni ścieków, jest brak prowadzenia właściwej stabilizacji i dalszego zagospodarowanie osadów ściekowych. Autor podkreśla w artykule konieczność uporządkowania definicji branżowych oraz opracowania strategii dalszego zagospodarowania osadów ściekowych z uwzględnieniem prowadzenia gospodarki cyrkulacyjnej i powiązaniem z instrumentami finansowymi na realizację takiego programu.

PDF Article

Title: Uzdatnianie barwnych wód podziemnych

Author: Dorota Holc

Place and time of publishing: TECHNOLOGIA WODY 3/2018

Subject: Stacje uzdatniania wody

Usuwanie barwy z wody podziemnej jest nadal dużym problemem dla stacji uzdatniania wody, a skuteczne oczyszczanie wód barwnych jest niemożliwe w tradycyjnych układach technologicznych. W artykule przedstawiono ogólną charakterystykę związków humusowych powodujących barwę wody oraz omówiono procesy jednostkowe stosowane w stacjach uzdatniania wody do usuwania barwy. Opisano również i zaprezentowano w formie zestawień tabelarycznych, wyniki badań przedprojektowych przeprowadzonych w celu wybrania najlepszej technologii uzdatniania wody podziemnej o podwyższonej barwie.

PDF Article

Title: Usuwanie odorów z sieci kanalizacyjnej

Author: dr Eugeniusz Klaczyński

Place and time of publishing: WODOCIĄGI I KANALIZACJA 12/2017

Subject: Oczyszczalnie ścieków

Autor w publikacji zwraca szczególną uwagę na odory, nie tylko ze względu na ich uciążliwy zapach, który jest głównym powodem skarg ludności na funkcjonowanie sieci kanalizacyjnej, ale również dlatego, że są one odpowiedzialne za degradację substancji budowlanej sieci i pracujących w niej urządzeń. Substancje złowonne, zdaniem dla operatorów sieci kanalizacyjnej i eksploatatorów oczyszczalni, są jednym z najważniejszych zagrożeń eksploatacyjnych. W artykule przedstawiono główne przyczyny powstawania odorów w sieci kanalizacyjnej oraz sposoby ich redukcji na przykładzie testów z preparatem Ferrox prowadzonych w Śremskich Wodociągach. Autor zwraca uwagę na fakt, iż badania pozwoliły temu przedsiębiorstwu nie tylko wyeliminować zagrożenie odorowe i ograniczyć korozję siarczanową sieci kanalizacyjnej, ale pomogły również zidentyfikować okresy efektywnego stosowania preparatu.

PDF Article

Title: Ładunek zanieczyszczeń w wodach osadowych powstających w procesach technologicznych oczyszczalni ścieków

Author: dr Eugeniusz Klaczyński

Place and time of publishing: FORUM EKSPLOATATORA 6/2016

Subject: Oczyszczalnie ścieków

Artykuł opisuje ważny dla funkcjonowania oczyszczalni ścieków problem charakteryzujących się znaczną zmiennością ilościową i jakościową wód osadowych (odcieków) pochodzących z procesów zagęszczania, prowadzenia biologicznej stabilizacji oraz odwadniania osadów ściekowych. Zwraca uwagę na fakt ciągłego zwiększania w wodach osadowych ilości zanieczyszczeń wtórnych z powodu stosowania coraz bardziej zaawansowanych metod wysokosprawnego usuwania ze ścieków węgla, azotu i fosforu czego najczęstszym skutkiem jest zmniejszenie efektywności pracy części biologicznej oczyszczalni ścieków. Autor ukazuje skalę tego zjawiska oraz prezentuje stosowane rozwiązania ograniczające ładunek zanieczyszczeń zawracanych do strumienia ścieków dopływających do oczyszczalni oraz umożliwiające eksploatatorom optymalizowanie kosztów i podnoszenie efektywności działania części biologicznej i osadowej oczyszczalni ścieków.

PDF Article