Artykuły specjalistyczne

Filtruj:
AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOÓPRSŚTUVWXYZŹŻ

Tytuł: Fosfor w środowisku, jego znaczenie i możliwości odzysku z osadów ściekowych

Autor: dr Eugeniusz Klaczyński

Miejsce i data publikacji: FORUM EKSPLOATATORA 6/2015

Tematyka: Oczyszczalnie ścieków

W artykule, podkreślającym znaczenie fosforu w środowisku jako nieodzownego elementu życia wszystkich organizmów, czytelnik znajdzie informacje na temat postaci, pod którymi fosfor występuje w środowisku oraz pozna zastosowania związków fosforu w przemyśle i rolnictwie. Omówiono w nim ekonomiczne znaczenie przemysłowego wykorzystania fosforu ze szczególnym uwzględnieniem metod zawracania związków fosforu do środowiska. Przedstawiono też stosowane rozwiązania i kierunki badań w zakresie odzysku materii organicznej z przetwarzania odpadów, kompostowania i stosowania fosforu w tak zwanym rolnictwie precyzyjnym. Autor przywołuje ponadto metody biologiczne, ograniczające ilość fosforu w ściekach odprowadzanych do środowiska i omawia metody krystalizacji struwitu. W opracowaniu przedstawiono również najczęściej wykorzystywane metody termicznego unieszkodliwiania osadów ściekowych.

PDF Artykuł

Tytuł: OZE w systemie zaopatrzenia w ciepło

Autor: Tomasz Skibinski

Miejsce i data publikacji: CZYSTA ENERGIA 2/2015

Tematyka: Odnawialne żródła energii (OZE)

Artykuł został napisany na przykładzie inwestycji, której generalnym projektantem i wykonawcą była firma Envirotech. Przedstawia zalety wykorzystania biomasy jako głównego źródła paliwa dla miejskiego systemu ciepłowniczego oraz możliwości zastosowania nowatorskich rozwiązań z zakresu odnawialnych źródeł energii cieplnej. Opisuję jedną z największych inwestycji proekologicznych zrealizowanych na terenie województwa łódzkiego, ograniczających emisję substancji szkodliwych do atmosfery dzięki wykorzystaniu przyjaznego dla środowiska ciepła pochodzącego z OZE. Pozwala czytelnikowi zapoznać się z wieloma nowatorskimi rozwiązaniami. Zrealizowana inwestycja stanowi bardzo dobry przykład wsparcia finansowego jakie zapewniane jest w Polsce inwestorom chcącym zmodernizować kotłownie zasilane paliwami węglowymi.

PDF Artykuł

Tytuł: Oczyszczalnia ścieków – stabilizacja osadów ściekowych cz. 5

Autor: dr Eugeniusz Klaczyński

Miejsce i data publikacji: WODOCIĄGI I KANALIZACJA 12/2013

Tematyka: Oczyszczalnie ścieków

W ostatniej części serii artykułów, podejmujących tematykę stabilizacji osadów ściekowych, zwrócono uwagę na wysokość temperatury osadu jako istotnego parametru, decydującego o równowadze dynamicznej procesu fermentacji metanowej. Podkreślono, że gwałtowne zmiany temperatury mogą powodować typowy problem eksploatacyjny czyli wzrost stężenia lotnych kwasów w komorze i związany z tym spadek zasadowości oraz odczynu pH. Opisano też wpływ substancji toksycznych, powodujących spowolnienie lub nawet zatrzymanie fermentacji oraz wpływ na pracę części biologicznej oczyszczalni wód nadosadowych powstających w trakcie stabilizacji i odwadniania osadów. Całość zilustrowano zdjęciem zamkniętych komór fermentacyjnych oraz zestawieniem tabelarycznym wymaganego czasu fermentacji w stosunku do temperatury osadu.

PDF Artykuł

Tytuł: Oczyszczalnia ścieków – stabilizacja osadów ściekowych cz. 4

Autor: dr Eugeniusz Klaczyński

Miejsce i data publikacji: WODOCIĄGI I KANALIZACJA 11/2013

Tematyka: Oczyszczalnie ścieków

W artykule poruszono istotę kwestii zmniejszania ilości substancji wydzielających nieprzyjemne zapachy (odorów) oraz zawartych w nich substancji organicznych i organizmów patogennych, jako efektu procesu stabilizacji osadów. W opracowaniu przedstawiono mechanizmy procesu beztlenowej stabilizacji osadów ściekowych, którego głównymi produktami są metan i dwutlenek węgla. Zwrócono też uwagę na istotne podczas procesu fermentacji metanowej parametry technologiczne, jakimi są: temperatura, pH, zasadowość, ilość dostarczanych ładunków oraz hermetyczność procesu. Ponadto omówiono poszczególne fazy mechanizmu fermentacji metanowej, takie jak: hydroliza, kwasogeneza, octanogeneza i metanogeneza. Opracowanie uzupełniono schematem reakcji rozkładu związków organicznych.

PDF Artykuł

Tytuł: Oczyszczalnia ścieków – stabilizacja osadów ściekowych cz. 3

Autor: dr Eugeniusz Klaczyński

Miejsce i data publikacji: WODOCIĄGI I KANALIZACJA 10/2013

Tematyka: Oczyszczalnie ścieków

Artykuł wskazuje na wykorzystanie pras komorowych, zawierających tkaniny filtracyjne, jako jednego ze sposobów odwadniania osadów ściekowych. Autor opisuje budowę pras oraz przybliża etapy procesu przechodzenia przez nie osadu. W opracowaniu opisane zostały podstawowe wyznaczniki jakości działania pras oraz ich podział w zależności od stosowanego ciśnienia. Ponadto zaprezentowano wirówki dekantacyjne jako alternatywny, coraz częstszy sposób odwadniania osadów, co zilustrowano zdjęciami wirówki odwadniającej formy Flotweg oraz zespołu wirówek odwadniających firmy Andritz. Wirówki przedstawiono z uwzględnieniem różnic technologicznych oraz możliwości ich regulacji. W formie opcji, dla mniejszych oczyszczalni, przedstawiono workownice systemu Draimad, ze szczegółowym opisem ich budowy i systemu działania.

PDF Artykuł