Artykuły specjalistyczne

Filtruj:
AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOÓPRSŚTUVWXYZŹŻ

Tytuł: Procesy membranowe – wprowadzenie

Autor: Piotr Ratajczak

Miejsce i data publikacji: TECHNOLOGIA WODY 4/2013

Tematyka: Oczyszczalnie ścieków

Artykuł wprowadza do technologii oczyszczania ścieków i uzdatniania wody z wykorzystaniem procesów membranowych. W oparciu o literaturę podjęto próbę przedstawienia podstaw procesów membranowych, problemów technologicznych oraz praktycznych przykładów zastosowań. Opracowanie zawiera zestawiony w formie tabeli podział membran wraz z ich charakterystyką, przykłady modułów membranowych z elementami płaskimi i cylindrycznymi oraz schemat układu dead-flow z wyłączonym osadnikiem wtórnym i cross-flow z pracującym osadnikiem wtórnym. Autor przedstawia technologię membranową jako przyszłość technologiczną dla procesów oczyszczania ścieków i uzdatniania wody, pozwalającą obniżyć koszty rozbudowy obiektów, uzyskać wysoki stopień redukcji zanieczyszczeń oraz znacząco wpłynąć na ochronę środowiska.

PDF Artykuł

Tytuł: Wykorzystanie ciepła z chłodzenia silnika gazowego

Autor: Piotr Pałaszyński

Miejsce i data publikacji: CZYSTA ENERGIA 3/2013

Tematyka: Oczyszczalnie ścieków

Artykuł przywołuje sposoby wykorzystania ciepła z silnika gazowego na podstawie wykonanych przez firmę Envirotech w ciągu kilku ostatnich lat projektów technologicznych z zakresu kogeneracji, bazujących na wykorzystaniu silników tłokowych napędzanych gazem. Inwestycje te pozwoliły na wypracowanie optymalnych rozwiązań, dotyczących kluczowych elementów projektów. W opracowaniu znajduje się: szczegółowy opis zróżnicowanych parametrów układu wraz z tabelarycznym zestawieniem porównania parametrów cieplnych poszczególnych obiektów, przykłady różnorodnych rozwiązań wykorzystania silników gazowych wraz ze związanymi z nimi problemami, analiza możliwości instalacji w oparciu o współpracę wszystkich układów technologicznych oraz przewidywanie efektywności systemu już na etapie procesu projektowania.

PDF Artykuł

Tytuł: Oczyszczalnia ścieków – chemiczne usuwanie fosforu

Autor: dr Eugeniusz Klaczyński

Miejsce i data publikacji: WODOCIĄGI I KANALIZACJA 2/2013

Tematyka: Oczyszczalnie ścieków

Artykuł podejmuje kwestię konieczności równoczesnego usuwania związków węgla i fosforu podczas wprowadzania oczyszczonych ścieków do środowiska. Niska efektywność biologicznego usuwania fosforu nakłada bowiem konieczność wprowadzenia metod fizyczno-chemicznych podnoszących skuteczność i optymalizujących pracę układu. W opracowaniu przedstawiono podstawowe etapy chemicznego usuwania fosforu, zachodzące reakcje, wykorzystywane w procesie koagulanty chemiczne oraz zależne od miejsca dawkowania reagentów, podstawowe metody strącania fosforu. Artykuł zawiera ponadto szereg wzorów dotyczących min. chemicznego wiązania fosforu i tworzenia trudno rozpuszczalnych soli, procesu strącania fosforu solami żelaza i glinu, czy reakcji otrzymywania hydroksyapatytu.

PDF Artykuł

Tytuł: Projektowanie i eksploatacja oczyszczalni ścieków

Autor: dr Eugeniusz Klaczyński

Miejsce i data publikacji: BIULETYN CENOWY BUDOWNICTWA 1/2013

Tematyka: Oczyszczalnie ścieków

Artykuł podkreśla istotę przygotowania odpowiednich założeń koncepcyjnych i właściwej dokumentacji, uwzględniającej optymalizację technologiczną projektu, jako podstawę realizacji każdej inwestycji budowlanej. Wyznacznikiem dobrej pracy projektantów i wykonawców jest bowiem funkcjonalność technologiczna oraz okres bezawaryjnej pracy, świadczący o jakości zastosowanych urządzeń i rozwiązań. W opracowaniu dokonano przeglądu norm prawnych od początku lat 90. XX wieku w zakresie jakości oczyszczonych ścieków i konieczności związanej z tym modernizacji oczyszczalni ścieków, w celu uzyskania wymaganych efektów usuwania zanieczyszczeń. Artykuł przywołuje przykłady źle przygotowanych inwestycji, przez które przebija niewiedza projektantów oraz niekompetencja wykonawców.

PDF Artykuł

Tytuł: Oczyszczalnia ścieków w Śremie – układ kogeneracyjny

Autor: dr Eugeniusz Klaczyński

Miejsce i data publikacji: PRZEGLĄD KOMUNALNY 11/2012

Tematyka: Oczyszczalnie ścieków

Artykuł opisuje kolejne fazy modernizacji oczyszczalni ścieków w Śremie, podejmowane z uwagi na zmieniające się wymogi prawne normy ochrony środowiska. Inwestycja PWiK w Śremie w nowe rozwiązania technologiczne z zakresu układów kogeneracyjnych wiązała się tym razem z unowocześnieniem sieci i instalacji oraz wymianą zbiornika gazu. Autor podkreśla istotę decyzji inwestycyjnej, wymagającej dużej rozwagi i szczegółowej analizy wybieranych rozwiązań, z uwagi na wysoki koszt przedsięwzięcia oraz możliwość zakłócenia bilansu ekonomicznego nieprzewidywalnością wartości giełdowej świadectw pochodzenia energii. Artykuł zawiera opis układu kogeneracyjnego i jest uzupełniony zdjęciami dwupowłokowego zbiornika gazu, stacji agregatów po pierwszej modernizacji oraz nowego agregatu kogeneracyjnego z dmuchawą.

PDF Artykuł