Artykuły specjalistyczne

Filtruj:
AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOÓPRSŚTUVWXYZŹŻ

Tytuł: Oczyszczalnia ścieków – stabilizacja osadów ściekowych cz. 2

Autor: dr Eugeniusz Klaczyński

Miejsce i data publikacji: WODOCIĄGI I KANALIZACJA 9/2013

Tematyka: Oczyszczalnie ścieków

Artykuł podejmuje tematykę kondycjonowania osadów ściekowych czyli procesu poprawiającego ich strukturę i właściwości. Proces ten stosuje się z wykorzystaniem popularnych koagulantów, w celu korekty takich parametrów osadów, jak ściśliwość czy opór właściwy filtracji. W opracowaniu poruszono problematykę optymalizacji dawki koagulantu oraz wykorzystania pras taśmowych do odwadniania. Przedstawiono również różnorodne rozwiązania technologiczne stosowane przez producentów pras taśmowych w celu stabilizacji osadów ściekowych oraz zamieszczono fotografie pras taśmowych Monobelt, TPF i Bellmer Winkelpresse WPN. Omówiono też zastosowanie wirówek, jako alternatywę dla pras i workownic stosowanych w małych oczyszczalniach.

PDF Artykuł

Tytuł: Oczyszczalnia ścieków – stabilizacja osadów ściekowych cz. 1

Autor: dr Eugeniusz Klaczyński

Miejsce i data publikacji: WODOCIĄGI I KANALIZACJA 7-8/2013

Tematyka: Oczyszczalnie ścieków

Artykuł podejmuje tematykę stabilizacji osadów ściekowych, których ilość i jakość zależy od charakterystyki fizykochemicznej ścieków dopływających do oczyszczalni oraz rozwiązań stosowanych w procesie ich technologicznego oczyszczania. Autor podkreśla, że ilość powstających osadów nieustannie wzrasta w związku ze stosowaniem coraz bardziej zaawansowanych, wysoko sprawnych technologii oczyszczania ścieków. W zestawieniach tabelarycznych opracowania pokazano ilość powstających osadów ściekowych w przeliczeniu na mieszkańca na dobę oraz ich ogólny skład. Przedstawiono też rodzaje wody, jaka może się znaleźć w cząstkach osadu oraz wyróżniono podstawowe rodzaje osadów powstających w trakcie procesu oczyszczania ścieków, z uwzględnieniem ich właściwości i składu.

PDF Artykuł

Tytuł: Oczyszczalnia ścieków – proces defosfotacji

Autor: dr Eugeniusz Klaczyński

Miejsce i data publikacji: WODOCIĄGI I KANALIZACJA 6/2013

Tematyka: Oczyszczalnie ścieków

Artykuł omawia najbardziej popularną metodę strącania fosforu ze ścieków komunalnych, jaką jest strącanie symultaniczne, polegające na dodawaniu czynnika strącającego za komorą z osadem czynnym, przed dopływem do osadnika wtórnego. W opracowaniu przedstawiono wpływ chemicznych koagulantów na procesy biologicznej defosfatacji, podawanych w niewłaściwych dawkach oraz w dawkach odpowiednich po zbyt długim czasie przetrzymania w osadniku wtórnym. Przedstawione dane opracowane na bazie przeprowadzonych badań laboratoryjnych wykonanych na ściekach i osadzie czynnym z oczyszczalni ścieków w Śremie, analizują wpływ koagulantu PIX-113 na proces defosfatacji w testach koagulacyjnych i sedymentacyjnych. Artykuł jest wzbogacony o szereg wzorów, wykresów i zestawień tabelarycznych.

PDF Artykuł

Tytuł: Oczyszczalnia ścieków – osadniki wtórne

Autor: dr Eugeniusz Klaczyński

Miejsce i data publikacji: WODOCIĄGI I KANALIZACJA 5/2013

Tematyka: Oczyszczalnie ścieków

Artykuł podejmuje temat wykorzystania osadników wstępnych i wtórnych stosowanych w oczyszczalniach komunalnych w celu odciążenia układu biologicznego oczyszczalni. W opracowaniu przedstawiono, istotne z punktu widzenia projektowania i eksploatacji, podstawowe parametry i wskaźniki technologiczne charakteryzujące osadniki wtórne. Zwrócono też uwagę na istotę wpływu działania reaktora biologicznego zarówno na pracę osadnika, jak i urządzeń towarzyszących, niezbędnych do jego prawidłowego funkcjonowania. Ponadto przywołano przykłady sytuacji niebezpiecznych, mogących prowadzić do awarii układu i zaprezentowano nowoczesne metody wymiarowania i właściwego zagęszczania osadu w osadnikach wtórnych. Artykuł został wzbogacony o szereg zdjęć, obrazujących funkcjonowanie oczyszczalni w praktyce.

PDF Artykuł

Tytuł: Oczyszczalnia ścieków – układy technologiczne

Autor: dr Eugeniusz Klaczyński

Miejsce i data publikacji: WODOCIĄGI I KANALIZACJA 4/2013

Tematyka: Oczyszczalnie ścieków

W artykule omówiono układy technologiczne do zintegrowanego biologicznego usuwania związków azotu i fosforu oraz przedstawiono przegląd technologii oczyszczania ścieków, stosowanych w Polsce od XIX wieku do dnia dzisiejszego, począwszy od najprostszych rozwiązań oczyszczania mechanicznego połączonego z oczyszczaniem w gruncie, skończywszy na wysokosprawnych technologiach wykorzystujących osad czynny. Autorzy przywołują różne rozwiązania biologicznych metod oczyszczania ścieków, przybliżają szczegóły na temat badań osadu czynnego prowadzonych przez E. Ardena i W. T. Locketta oraz omawiają zasadę działania układu Bardenpho, a także opracowanego na Uniwersytecie Kapsztadzkim układu UCT. Ponadto artykuł zawiera szczegółowy schemat układów technologicznych stosowanych do oczyszczania ścieków.

PDF Artykuł