Artykuły specjalistyczne

Filtruj:
AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOÓPRSŚTUVWXYZŹŻ

Tytuł: Stabilizacja tlenowa – przegląd sposobów obliczeniowych

Autor: Piotr Ratajczak

Miejsce i data publikacji: FORUM EKSPLOATATORA 6/2012

Tematyka: Oczyszczalnie ścieków

W artykule omówiono praktyczne podejście do obliczania kubatury komór tlenowej stabilizacji osadu oraz zapotrzebowania na tlen na podstawie wzorów i założeń literaturowych. Podjęto próbę usystematyzowania wskazywanych w literaturze współczynników i granic wartości przyjmowanych w zależności od konkretnych warunków zakładanych na etapie obliczeń. W opracowaniu wskazano najistotniejsze wady stosowania stabilizacji tlenowej, do jakich zaliczono: obniżoną efektywność mechanicznego odwadniania stabilizowanych osadów, mniejszą możliwość kontroli procesu i wpływu na parametry zewnętrze, ujemny bilans energetyczny oraz uciążliwość dla środowiska. Podkreślono również, że niemal zawsze istnieje możliwość zaadoptowania istniejących obiektów pod komory stabilizacji tlenowej osadu.

PDF Artykuł

Tytuł: Podejście zamawiającego i oferenta do przetargów – kosztorysy ofertowe

Autor: Piotr Ratajczak

Miejsce i data publikacji: PRZEGLĄD KOMUNALNY 5/2012

Tematyka: Oczyszczalnie ścieków

Artykuł omawia zróżnicowane podejście zamawiającego i oferenta do przetargów. Podczas gdy inwestor patrzy na postępowanie przetargowe i złożone oferty głównie przez pryzmat ceny, na wykonawcę spada odpowiedzialność zapoznania się z dokumentacją, przedmiarami robót i terenem budowy, na podstawie czego musi prawidłowo wyliczyć koszt prac, które mają zostać zrealizowane. Artykuł wskazuje na trudności związane z rzetelnym przygotowaniem kosztorysów inwestorskich, podkreślając zarazem istnienie optymalnych rozwiązań, stwarzających możliwości pogodzenia wymagań zamawiającego z podejściem oferentów. Opracowanie przywołuje wybrane orzeczenia i werdykty KIO i podkreśla, że nie ma szczegółowych uregulowań prawnych w stosunku do grupy zawodowej kosztorysantów, od których zależy przygotowanie kosztorysów.

PDF Artykuł

Tytuł: Technologie usuwania odorów z sieci kanalizacyjnej na przykładzie gminy Śrem oraz z indywidualnych systemów odprowadzania ścieków

Autor: Eugeniusz Klaczyński

Miejsce i data publikacji: FORUM EKSPLOATATORA 2/2012

Tematyka: Oczyszczalnie ścieków

W artykule znajduje się opis technologii usuwania odorów z sieci kanalizacyjnej na przykładzie preparatów zastosowanych metodą testową w miejscowościach gminy Śrem. Ważnym wnioskiem z prowadzonych badań, oprócz przyporządkowania optymalnego preparatu do danej zlewni, było określenie właściwego okresu stosowania preparatu. Opracowanie podkreśla, że w każdym eksploatowanym systemie kanalizacyjnym występuje niebezpieczeństwo zaistnienia warunków beztlenowych, czego efektem mogą być odory pojawiające się w wyniku reakcji chemicznych przy współudziale mikroorganizmów, podczas transportu ścieków lub procesów ich oczyszczania. Artykuł pokazuje metody wykorzystywane nie tylko w globalnych i indywidualnych sieciach, lecz również domowych układach kanalizacyjnych, jak np. biofiltry lub biopreparaty.

PDF Artykuł

Tytuł: Oczyszczalnia ścieków – bilans jakościowy i ilościowy (część II)

Autor: dr Eugeniusz Klaczyński, Piotr Ratajczak

Miejsce i data publikacji: WODOCIĄGI I KANALIZACJA 2/2012

Tematyka: Oczyszczalnie ścieków

Artykuł omawia wybrane zagadnienia statystyczne wykorzystywane dla charakterystycznych zmiennych wskaźników ilościowych i jakościowych na dopływie do oczyszczalni ścieków oraz sposoby określania współczynników bezpieczeństwa dla dobowych przepływów. W opracowaniu przedstawiono przykład wpływu właściwych założeń na przygotowanie bilansu oczyszczalni ścieków wykorzystywanego do projektowania. Analizę praktyczną przeprowadzono na podstawie wyników badań laboratoryjnych stężenia ChZT uraz BZT5 i danych technologicznych o dobowych przepływach ścieków z eksploatowanej obecnie oczyszczalni, zakładając hipotetycznie konieczność jej modernizacji. Wyniki odczytu raportów przeprowadzanych od lutego 2009 roku do grudnia 2010. Interpretacje wyników przedstawiono w formie zestawień, tabel i wykresów.

PDF Artykuł

Tytuł: Oczyszczalnia ścieków – bilans jakościowy i ilościowy (część I)

Autor: dr Eugeniusz Klaczyński, Piotr Ratajczak

Miejsce i data publikacji: WODOCIĄGI I KANALIZACJA 1/2012

Tematyka: Oczyszczalnie ścieków

Artykuł przywołuje definicje z zakresu gospodarki wodno-ściekowej oraz wyróżnia podstawowe grupy ścieków, w zależności od ich pochodzenia. Autorzy podkreślają, że wiedza na temat jakości i ilości ścieków dopływających do oczyszczalni jest niezbędna do opracowania szczegółowych bilansów, a pomyłki w ich sporządzaniu przekładają się na konsekwencje ekonomiczne i eksploatacyjne. W zestawieniu tabelarycznym pokazano zawartość poszczególnych wskaźników zanieczyszczeń w przeliczeniu na m3 ścieków dopływających do małych oczyszczalni oraz strukturę zużycia wody i ilość odprowadzanych ścieków. Zestawienie sporządzono na podstawie badań własnych jednego z autorów, wykonanych w latach 2001 – 2003. Przedstawiono też przykładowy wzór, pomagający obliczyć ilość ścieków doprowadzanych do projektowanej oczyszczalni.

PDF Artykuł