Artykuły specjalistyczne

Filtruj:
AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOÓPRSŚTUVWXYZŹŻ

Tytuł: Projektowanie i eksploatacja oczyszczalni ścieków – historia

Autor: dr Eugeniusz Klaczyński

Miejsce i data publikacji: WODOCIĄGI I KANALIZACJA 12/2011

Tematyka: Oczyszczalnie ścieków

Artykuł stanowi przegląd sposobów dostarczania wody i odprowadzania ścieków na przełomie wieków, począwszy od opisu najstarszych śladów systemów kanalizacyjnych. Opracowanie dostarcza informacji, jak przebiegał rozwój infrastruktury i myśli inżynierskiej, począwszy od pierwszych oczyszczalni mechanicznych, wymagających lokalizacji zbiornika w najniższej części miasta, czy też oczyszczalni biologicznych budowanych w ekosystemach bagiennych, wykorzystujących do utylizacji roślinność wodolubną, skończywszy na rozwiązaniach stosowanych współcześnie, którym początek dał intensywny rozwój nauk biologicznych, fizycznych i chemicznych. Autor podkreśla, że próby opanowania żywiołu wody przyczyniły się do osiągnięcia wysokiego poziomu wiedzy z zakresu inżynierii sanitarnej i hydrologii.

PDF Artykuł

Tytuł: Suszenie i termiczne przekształcanie osadów

Autor: dr Eugeniusz Klaczyński

Miejsce i data publikacji: WODOCIĄGI I KANALIZACJA 11/2011

Tematyka: Oczyszczalnie ścieków

Autor artykułu, podkreślając istotę licznych publikacji dotyczących suszenia i termicznego przekształcania osadów powstających w procesie oczyszczania ścieków, dokonuje streszczenia tematyki konferencji „Suszenie i termiczne przekształcanie osadów ściekowych” zorganizowanej w Kielcach w 2011 roku. W jej trakcie przedstawiono doświadczenia eksploatacyjne z istniejących w naszym kraju instalacji, przekazano pierwsze informacje o możliwościach finansowania programu przetwarzania komunalnych osadów ściekowych oraz poruszono problematykę towarzyszącą powstawaniu w trakcie procesów spalania dioksyn i rtęci. Przybliżono też metody wykorzystania popiołów, wspomniano o wytwarzaniu keramzytu z dodatkiem osadów oraz omówiono alternatywne sposoby zagospodarowania osadów ściekowych i współspalania osadów.

PDF Artykuł

Tytuł: Rady na osady (część II)

Autor: dr Eugeniusz Klaczyński

Miejsce i data publikacji: WODOCIĄGI I KANALIZACJA 10/2011

Tematyka: Oczyszczalnie ścieków

Artykuł stanowi drugą część dyskusji na temat rosnącego problemu zagospodarowania osadów ściekowych, podkreślając konieczność kontynuowania rozważań o sposobach ich zagospodarowania zarówno rolniczego, jak i termicznego. Suszenie, spalanie i przetwarzanie osadów ściekowych, to rosnące wydatki, które podlegają rachunkowi ekonomicznemu, dlatego kiedy proces zachodzi z maksymalną wydajnością, przekłada się to na koszty funkcjonowania oczyszczalni. Artykuł przybliża różnice stosowanych technologii w zakresie odwodnienia osadu przed jego dalszym wykorzystaniem w zamkniętych lub otwartych komorach fermentacyjnych bądź na bazie prowadzenia tlenowej stabilizacji osadów. Podkreśla również istotę prawidłowego doboru materiału filtracyjnego i odpowiedniego okulantu jako gwaranta skutecznego odwodnienia.

PDF Artykuł

Tytuł: Rady na osady (część I)

Autor: dr Eugeniusz Klaczyński

Miejsce i data publikacji: WODOCIĄGI I KANALIZACJA 9/2011

Tematyka: Oczyszczalnie ścieków

Artykuł podejmuje istotny problem wzrostu ilości osadów, związany ze zwiększającą się ilością powstających i modernizowanych oczyszczalni ścieków. Podczas gdy coraz powszechniej stosuje się zaawansowane metody oczyszczania ścieków, w zagospodarowaniu osadów ściekowych obserwuje się działania nieskoordynowanie i bez konkretnej, ogólnokrajowej strategii. Przeróbka osadów traktowana była bowiem do niedawna jako zadanie drugorzędne w stosunku do samego oczyszczania ścieków i dopiero w związku ze wzrostem ilości osadów, nabrała znaczenia równorzędnego. Artykuł podkreśla konieczność wypracowania systemowego rozwiązania i podejmowania działań, pozwalających optymalizować procesy, ich jakość, trwałość, niezawodność i koszty eksploatacji.

PDF Artykuł

Tytuł: Pamiętajcie o oczyszczalniach

Autor: dr Eugeniusz Klaczyński

Miejsce i data publikacji: WODOCIĄGI I KANALIZACJA 6/2011

Tematyka: Oczyszczalnie ścieków

Artykuł podejmuje próbę dyskusji o problemach oczyszczalni w momencie wdrażania dyrektywy Unii Europejskiej, dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych, zgodnie z zasadami określonymi w trakcie akcesyjnym, które należy wdrożyć do końca 2015 roku. Zwraca uwagę, że niejednokrotnie oczyszczalnie stają się „bohaterami mediów” dopiero wówczas, gdy pojawiają się problemy technologiczne lub uciążliwe odory i przez taki pryzmat kojarzone są z pojęciem klęski. Artykuł przybliża przypadki różnorodnych sytuacji problemowych, podkreślając jednocześnie, że świadomość społeczna jest dziś coraz większa, kreuje się więc coraz więcej realnych możliwości, aby postrzegać oczyszczalnie przez pryzmat sukcesu.

PDF Artykuł